Ledenbijeenkomst en ALV

De Algemene Leden Vergadering start om 20 uur en eindigt om ongeveer 22 uur. Plaats van handeling is Buurtgebouw Vijverkwartier, Thorbeckelaan 5, 3705 KJ Zeist.

Iedereen die zich aanmeldt bij onze secretaris, ontvangt een paar dagen voor de vergadering de stukken per e-mail. 

 

Ledenbijeenkomst GroenLinks Zeist

Dit is de agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Het verslag van de ALV van 23 november 2016
 3. Bestuursaangelegenheden:
  a) herbenoeming voorzitter
  b) Vaststellen rooster van aftreden
  c) Vacature bestuurslid communicatie
 4. Verslag van de fractie (Ronald Camstra)
 5. Jaarverslag 2016
  a) Algemeen (Hans Snel)
  b) Financieel (Peter Akerboom)
  c) Verslag kascommissie
  d) Vaststelling financieel verslag en decharge bestuur
 6. Referendum kandidatenlijst: ja of nee?
  a) Voorstel bestuur
  b) Voorstel huishoudelijk reglement (onder voorbehoud)
 7. Gemeenteraadsverkiezingen 2018
  a) Plan van aanpak kandidatencommissie
  b) Stand van zaken verkiezingsprogramma
  c) Voorstel datum ALV over verkiezingsprogramma op 11 oktober
  d) Campagne
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Locatie

Buurtgebouw Vijverkwartier
Thorbeckelaan 5
.3705 KJ Zeist
Nederland