Algemene beschouwingen 2007

Op dinsdag 19 juni vond het debat over de Voorjaarsnota plaats. Bij dit "hoogtepunt van het politieke jaar" worden ook de algemene beschouwingen gehouden. Bijgaand de algemene politieke beschouwing van GroenLinks Zeist.

Algemene beschouwing GroenLinks voorjaarsnota 2007

In Zeist ontstond vorig jaar mei de coalitie PvdA - VVD - CDA - GroenLinks. En zie: een paar maanden later ontstaat in het eveneens lastig te besturen Rotterdam eenzelfde coalitie.

De titel van het coalitieakkoord in Zeist is : Samen Wonen, Leven en Werken.

En zie: een paar maanden later ziet een regeerakkoord het licht met de titel: Samen Werken, Samen Leven. ( in een coalitie met de ChristenUnie kan natuurlijk geen sprake zijn van samenwonen, dus dat verklaart het verschil). Als dat geen goede voortekenen zijn…

In het afgelopen jaar heeft het beleid van de Zeister coalitie steeds meer gestalte gekregen en is het steeds concreter geworden. Vandaag is het voorlopig sluitstuk van dit proces, de financiële vertaling ervan in de voorjaarsnota.

De fractie van GroenLinks is redelijk tevreden over deze voorjaarsnota; het college is er in geslaagd om een uitgebalanceerde vertaling van het coalitieakkoord te maken.

Na een lange periode van beleidsarme begrotingen en voorjaarsnota’s is er weer sprake van nieuw beleid; er wordt weer geïnvesteerd in de samenleving van Zeist en in het milieu !

Er zijn goede stappen gezet in het uitvoeren van het minimabeleid, er wordt actief gewezen op regelingen, kortingen en kwijtscheldingen voor mensen die daar recht op hebben.

GroenLinks is trots op haar wethouder die als eerstverantwoordelijke gestalte geeft aan het sociale beleid van Zeist, maar ook op het volledige college, een teamprestatie van jewelste.

Het is schrijnend dat ook in het “rijke” Zeist nu zijn voedselbank nodig is. Maar er wordt binnen de gemeente keihard aan gewerkt om de gelden voor armoedebestrijding daar in te zetten waar dit het hardste nodig is en worden aan zoveel mogelijk mensen kansen en perspectief geboden.

Vooral dat laatste vindt mijn fractie belangrijk; het sociale beleid van de gemeente moet hierop gericht zijn; er moet een klimaat in Zeist heersen waarbinnen niemand buitenspel komt te staan, waar mensen zichzelf kunnen ontplooien en ook deel uit maken van het “Samen Leven”.

Dit geldt voor iedereen maar vooral voor jongeren is dit belangrijk. Niets is fnuikender dan al op jonge leeftijd het gevoel te hebben aan de kant te staan. Met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien.

Jongeren die aan de kant staan, of erger nog, die over de rand dreigen te vallen worden enerzijds losgeweekt van negatieve of zelfs criminele invloeden en aan de andere kant kansen op ontwikkeling geboden. Deze dubbele aanpak spreekt ons aan.

GroenLinks is blij met het afgekondigde generale pardon voor een grote groep asielzoekers. Maar tegelijkertijd hebben we zorg; zorg over het loslaten van de zorgplicht van de gemeentes voor deze asielzoekers. Graag hoort mijn fractie van het Zeister college wat we wat betreft de zorg voor deze groep concreet te verwachten hebben en wat bijvoorbeeld mogelijkheden zijn tot versneld inburgeren.

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning krijgt meer en meer haar beslag. Een wet die in een klap verschillende belangrijke wetten op het gebied van welzijn en zorg vervangt. Natuurlijk gaat bij zo’n grote operatie niet alles van een leien dakje, maar GroenLinks is onder de indruk van de inspanningen en de resultaten van de mensen die aan de uitvoering van deze omvorming gestalte geven.

Het proces om te komen tot een slankere, efficiëntere en flexibelere gemeenteorganisatie; Op weg naar de kern, begint steeds duidelijker contouren aan te nemen. Binnen de organisatie gonst het er inmiddels over en wordt er op alle niveaus met inzet aan gewerkt. Hiermee wordt de ambtelijke organisatie niet alleen omgevormd tot een organisatie die meer past in deze tijd, tegelijkertijd komen er gelden mee vrij die ingezet kunnen worden om ook het beleid van Zeist aan te passen aan de wensen van deze tijd.

Er is na een golf van bezuinigingen op milieubeleid, in de jaren dat Leefbaar Zeist en het huidige Seyst.nu mee aan het roer stonden, is er binnen de voorjaarsnota weer geld beschikbaar voor milieu. Wat betreft GroenLinks is dit slechts een begin.

De raad heeft immers in maart haar ambities vastgelegd en die lagen hoger.

GroenLinks hoopt en verwacht dat op een zo kort mogelijke termijn het geld voor het waarmaken van deze hogere ambitie er ook zal komen en dat milieu daarnaast ook over een werkelijk duurzame financiering zal beschikken in Zeist.

Immers het milieubeleid staat nu in de zogenaamde horizonfinanciering, zodat de gereserveerde gelden in principe weer kunnen vervallen over 3 jaar ( tenzij een volgende coalitie bereid is ze weer in te zetten voor milieudoeleinden).

Wie op dit moment door Zeist fietst ziet om zich heen de situatie voor de fietser sterk verbeteren. Het uitvoeren van het fietsactieplan, dat geënt is op het reeds uit 1994 stammende Fietsplan Zeist wordt zichtbaar. Niet alleen in nieuwe stalvoorzieningen, maar ook in concrete wegaanpassingen als op de Utrechtseweg en bij de Schermerslaan.

Na een periode van stagnatie is er weer zicht op doorstroming binnen de woningmarkt, die in Zeist al tijden op slot zit. Er gaat weer gebouwd worden in Zeist. Er is al veel gesteggel over geweest en onder de bevolking wordt er net zoals in de politiek verschillend over gedacht. Zelden hebben we zoveel met mensen gesproken, hebben we ons oor te luister gelegd in de samenleving. De informatie uit de samenleving, zowel van de hard roepende als van de gewoon sprekende inwoners wordt gewikt en gewogen en vervolgens geijkt aan het algemeen belang en de uitgangspunten waarmee we de verkiezingen zijn ingegaan en waaraan we ons mandaat ontlenen.

Ook bij de totstandkoming van de voorjaarsnota is gewikt en gewogen en de fractie van GroenLinks vindt dat er een goede balans is gevonden tussen behoedzaam begroten en geld vrij maken voor nieuw beleid; tussen de harde en de zachte kant, tussen ondersteuning en stimulering.

Het is jammer dat er een B-lijst is, van zaken waarvoor de financiering er nog niet is maar waarvan we graag willen dat ze wél uitgevoerd worden. We geven het college dan ook graag als uitdaging mee de B-lijst als een tijdelijk euvel te beschouwen en met voortvarendheid aan de slag te gaan om deze alsnog te realiseren .

Frank Dirkse, namens de fractie van GroenLinks Zeist 19 juni 2007