Nieuws

Proces bouwvisie

Het lijkt haast wel of er over bijna niets anders meer gesproken wordt binnen politiek Zeist dan over bouwen. Gelukkig is dit niet helemaal waar, ook onderwerpen als minimabeleid, cultuur, milieu en andere óók belangrijke zaken komen aan bod. Maar de discussie over de bouwvisie, en met name over hoe hoog er wel/niet in Zeist gebouwd kan worden houdt de gemoederen de laatste maanden erg bezig. Op 10 juli kwam dit onderwerp weer aan de orde in de raad. Onderstaand de bijdrage van GroenLinks aan het debat.

Lees verder

Uitgangspunten Bestemmingsplan Zeist-noord vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni zijn is de Nota van uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Zeist-noord vastgesteld.

Dit raadsvoorstel kon rekenen op brede steun in de raad waaronder die van GroenLinks. Wél moesten er daarvoor eerst twee wijzigingen komen en die kwamen er dan ook: Het speelveld aan de Nic. Beetslaan blijft deze bestemming houden en er komt daar geen mogelijkheid voor huizenbouw. Daarnaast stemde GroenLinks tegen de zoeklocaties voor bouwen van Altrecht in de nog groene hoeken van het van het Sanatoriumterrein. Ook dit wijzigingsvoorstel haalde een meerderheid. Onderstaand de bijdrage van Frank Dirkse aan het debat over deze Nota van Uitgangspunten.

Lees verder

Algemene beschouwingen 2007

Op dinsdag 19 juni vond het debat over de Voorjaarsnota plaats. Bij dit "hoogtepunt van het politieke jaar" worden ook de algemene beschouwingen gehouden. Bijgaand de algemene politieke beschouwing van GroenLinks Zeist.

Lees verder

GroenLinks akkoord met woonvisie Zeist

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 april vond de besluitvorming plaats over de woonvisie voor de komende jaren. Een belangrijk kaderstellend stuk, waarin o.a. wordt aangegeven voor welke groepen we woningen in Zeist gaan bouwen en in welke verhouding de te bouwen woningen verdeeld zijn naar prijsklasse en huur/koop-woningen. Maar er staan ook dingen in over de sociale functie van het wonen, duurzaamheid en andere belangrijke zaken die met wonen te maken hebben. Onderstaand de bijdrage van Peter Spoelstra, namens GroenLinks, aan deze laatste fase van behandeling; een uitgebreide stemverklaring waarom GroenLinks akkoord gaat met de woonvisie en de aankondiging van een paar moties betreffende de uitwerking van de woonvisie: een motie over het bevorderen van doorstroming, een motie over het toepassen van Maatschappelijk Gebonden Eigendom e.d. en een motie over het goed meten van het effect van het beleid.

Lees verder

Debat over het Position Paper

Op dinsdag 17 april vond het ( uitgestelde) debat plaats over het raadsvoorstel over het zogenaamde Postion Paper. Een "positie-papier" waarin alle tot nu toe genomen besluiten over de ruimtelijke ordening van Zeist in de komende jaren staan opgesomd. Wat GroenLinks hoefde dit niet in de vorm van een raadsvoorstel, het gaat immers over beleidskaders die reeds gesteld zijn en die door raadsmeerderheden zijn vastgesteld. Maar er stond één passage in die nooit door de raad is vastgesteld. Die moet eruit van GroenLinks. Als het nodig blijkt, hebben we daar ook een wijzigingsvoorstel toe voorbereid. Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Frank Dirkse aan het debat.

Lees verder

Procedure vaststelling Bouwvisie gestart

De procedure tot vaststelling van de Bouwvisie Zeist is gestart.

Er ligt een discussiestuk waarover de inwoners van Zeist op verschillende manieren hun mening kunnen geven. In het najaar wordt volgens planning de uiteindelijke versie vastgesteld.

GroenLinks Zeist heeft sterk aangedrongen om een bouwvisie te maken voor Zeist. Want bij elk bouwproject laaide opnieuw een discussie op over o.a. bouwhoogtes. GroenLinks vindt dat je beter een kader van uitgangspunten en visie op het bouwen voor Zeist kunt formuleren en niet steeds bij elk bouwplan(netje) een nieuwe discussie moet starten.

Dat past ook beter bij de kaderstellende taak van de Raad in het duale systeem. Het discussiestuk-Bouwvisie dat er nu ligt vormt een goede eerste aanzet voor de totstandkoming van dit kader. Frank Dirkse, fractievoorzitter GroenLinks Zeist

Lees verder