Democratie en burgerparticipatie

Betrokkenheid bij de samenleving en vertrouwen in de democratie betekenen volgens GroenLinks ook dat de inwoners van Zeist kunnen meebeslissen. Niet slechts eens in de vier jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook als de gemeente besluiten neemt over zaken die hen direct aangaan. Wel moet er altijd vooraf duidelijkheid zijn over de kaders, het proces en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Een proces burgerparticipatie noemen en enkel de voor de hand liggende partijen uitnodigen of te veel richten op de groep mondige burgers zien wij niet als echte burgerparticipatie. Wij willen dat dan alle relevante betrokken partijen en bewonersgroepen in Zeist meegenomen worden in de besluitvorming. Als die niet zijn meegenomen, dan moet raad alsnog hun belangen meenemen.

GroenLinks wil doorgaan met experimenteren met verschillende vormen van inspraak. Denk aan referenda: op wijkniveau of voor de hele gemeente. Wij vinden het belangrijk te investeren in mogelijkheden waarbij inwoners van Zeist zelf met concrete verbetervoorstellen kunnen komen voor hun leefomgeving. Het is daarbij van belang goede afspraken te maken over kosten en uitvoering.