Dichter bij de arbeidsmarkt

GroenLinks wil dat zoveel mogelijk mensen een passende plek vinden op de arbeidsmarkt want werk betekent zelfstandigheid en is goed voor het gevoel van eigenwaarde. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. GroenLinks wil dat de gemeente deze mensen op weg helpt.

Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk, zoekt de gemeente naar alternatieven: scholing, participatiebanen, seniorenbanen, leerwerkplekken, stageplaatsen of vrijwilligerswerk. Met iedere werkzoekende bespreken we een op maat gemaakt leerwerktraject: een combinatie van opleiding en werkervaring.

Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werkactiviteiten in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. De BIGA geeft hier uitvoering aan. Deze werkactiviteiten zijn tegen het minimumloon en met normale secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw. Deze activiteiten sluiten aan bij de ambities en mogelijkheden van de werkzoekende. De Regionale Sociale Dienst (RSD) werkt nauw samen met de BIGA en andere sociale werkvoorzieningen in Zeist zoals de Kringloopwinkel. Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft die mogelijkheid bestaan.

Vrijwilligerswerk is vaak een opstapje naar een echte baan maar organisaties die met vrijwilligers werken zijn vaak niet toegerust om mensen met een extra ondersteuningsvraag te begeleiden. Daarom nemen sommige organisaties geen vrijwilligers uit deze groep meer aan. GroenLinks wil dat deze vrijwilligers ondersteund en begeleid worden door mensen die hiervoor speciaal zijn aangesteld en opgeleid. Daarmee neem je de participatie van deze mensen serieus en kunnen ze zich ontwikkelen. GroenLinks vindt dat bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk mogen doen met behoud van uitkering. 
Mensen met een lichamelijke beperking moeten in principe overal aan het werk kunnen. Zij hebben het recht om zelfstandig en in eigen regie te kunnen werken. Vervoer, hulpmiddelen en werkplekaanpassingen mogen eveneens geen probleem meer zijn.

GroenLinks Zeist ontvangt signalen uit de Marokkaanse gemeenschap dat het voor jongeren met een Marokkaanse achtergrond erg moeilijk is om een geschikte stage te vinden. Een stage is niet alleen een voorwaarde om de opleiding met succes af te ronden, maar ook vaak de opstap naar een vaste baan. In een verkenning door het Kennisplatform Integratie & Samenleving van maart 2016 komen de onderzoekers tot de conclusie dat jongeren met een migratieachtergrond moeilijker aan een stage kunnen komen dan jongeren met een Nederlandse achtergrond en dat hier sprake is van discriminatie. Dat lijkt dus ook in Zeist te spelen. GroenLinks wil dat de gemeente in overleg treedt met jongeren, onderwijsinstellingen en bedrijven om samen tot oplossingen voor dit probleem te komen.

Bij aanbestedingen van de gemeente wordt als eis opgenomen dat een minimaal aantal werkzoekenden uit de regio in dienst wordt genomen (bijvoorbeeld 5%).