Energie en klimaat

Het landelijk energieakkoord uit 2014 kent de volgende doelen: •    een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;  •    100 petajoule energiebesparing per 2020;  •    een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;  •    ten minste 15.000 voltijdsbanen extra.

De Brede Milieuvisie stelt: "Onze droom is een klimaatneutrale gemeente Zeist in 2030: zelfvoorzienend op het gebied van energie en zonder nog gebruik te maken van fossiele brandstoffen, zoals olie, gas en kolen." 

Als we deze doelstellingen willen halen, zullen we in de komende jaren flink moeten inzetten op energiebesparingen en de overgang naar niet-fossiele energiebronnen. Dat betekent dat we in een hoger tempo moeten doorgaan met de verduurzaming van alle woningen in de gemeente. Er moeten scherpe(re) afspraken komen met corporaties en andere huiseigenaren. Vanaf nu dienen alle nieuw te bouwen woningen ten minste energieneutraal te zijn. Wij willen nagaan in hoeverre het mogelijk is om, in navolging van onder meer Amsterdam, subsidie te verstrekken aan woningeigenaren die hun woning afkoppelen van het aardgas.

Alle gemeentelijke panden moeten aan het eind van de komende raadsperiode tenminste een energielabel A hebben en waar mogelijk ook al energieneutraal zijn. De gemeente zal, vanuit haar voorbeeldfunctie, een duidelijke rol spelen bij het promoten van energieneutrale (ver)bouw. We willen dat zoveel mogelijk geschikte dakoppervlakken benut worden voor de plaatsing van zonnepanelen en collectoren. Denk aan hoogbouw, scholen, bedrijven en dergelijke. GroenLinks wil ook dat het gesprek aangegaan wordt met Rijkswaterstaat voor de mogelijkheden tot benutting van de luifel over de A28 voor energieopwekking.

Als we de doelstellingen willen halen is ook windenergie nodig in Nederland. Dat kan in Zeist maar op een beperkt aantal plaatsen. GroenLinks wil op locaties waar de overlast het minst is, windmolens plaatsen. Onze voorkeur gaat uit naar een gemeenschappelijk initiatief waarbij bewoners participeren in en voordeel hebben van deze windmolens. Zo dragen we in Zeist ook bij aan een duurzame energietoekomst.

Ondanks het feit dat het verstoken van biomassa ten behoeve van energieopwekking als duurzaam bestempeld wordt heeft dit een negatieve impact op de luchtkwaliteit indien er niet voor gezorgd wordt dat de resulterende fijnstof wordt afgevangen/geneutraliseerd. GroenLinks vindt dan ook dat het verstoken van biomassa enkel mag plaatsvinden onder de strenge voorwaarde dat het niet koste gaat van de luchtkwaliteit. Ondanks dat fijnstofuitstoot tegenwoordig effectief voorkomen kan worden is GroenLinks, bij gebrek aan een oplossing voor de afvang van C02, tegen een Hout Energie Station en vindt zij dat houtafval beter gecomposteerd of vergist kan worden. Hiervoor dient een Zeister Compostbedrijf ontwikkeld te worden.

In aanvulling op de energiedoelstellingen moeten we alles op alles zetten om de CO2-uitstoot te reduceren, willen we in 2030 niet alleen energieneutraal, maar ook CO2 neutraal zijn. Naast het aanleggen van meer groen wil GroenLinks dat de gemeente een plan maakt voor innovatieve toepassingen, zoals het mineraal olivijn .