Jongeren en jeugdzorg

GroenLinks vindt dat jongeren een kans verdienen om mee te doen en zich te ontwikkelen. De gemeente gaat de dialoog aan met jongeren en betrekt ze bij het beleid omdat ze zelf het beste weten wat er speelt. Jongeren moeten uitgedaagd worden een bijdrage te leveren aan de eigen buurt of projecten voor jongeren.

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. Kinderrechten zijn daarbij ons moreel kompas en onze meetlat. Zeist zet nieuwe communicatiemiddelen in om te zorgen dat jongeren en opvoeders eerder, makkelijker en vanzelfsprekender bij de gemeente terechtkomen voor vragen over opgroeien en opvoeding. 

Er moet laagdrempelige informatie en advies beschikbaar zijn en een goed preventief aanbod, zoals opvoedondersteuning. Door professionals moet tijdig worden onderkend of er meer specialistische hulp moet worden ingezet. Waar opgroeiproblemen ontstaan omdat een ouder bijvoorbeeld verslaafd is of omdat er schulden zijn, is een integrale aanpak nodig.

Ook professionals die met kinderen, jongeren en ouders werken, moeten bij de gemeente terecht kunnen voor advies. De inzet van nieuwe communicatiemiddelen kan bijdragen aan het verlagen van die drempel. Informatie, advies, lichte hulp en begeleiding door professionals blijven daarnaast gewoon mogelijk via de huisarts en de zorgstructuren in onderwijs en veiligheid.

GroenLinks wil steun voor initiatieven die zich richten op het bevorderen van de eigen regie van jongeren en die hen helpen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 

GroenLinks vindt dat er voldoende groene speelplekken voor kinderen en jongeren van alle leeftijden moeten zijn. Wij zien graag in elke wijk een (trap)veldje en voor ‘oudere jongeren’ zijn er hangplekken. Schoolpleinen worden onderdeel van de openbare buitenspeelruimte.

GroenLinks wil iedere lente een ‘wijk-kijk’: samen met de buurtkinderen inspecteert de gemeente de speelplekken. Speelplekken moeten schoon en heel blijven. Een wijk-kijk is een middel om kinderen invloed te geven op hun eigen leefomgeving. Een gezamenlijk bezoek met kinderen uit de buurt vergroot de betrokkenheid van kinderen en geeft de gemeente informatie over hun wensen.

GroenLinks wil dat elke schoolomgeving veilig wordt en dat er meer veilige routes naar scholen komen. In de afgelopen periode is al het nodige gerealiseerd en dat wil GroenLinks voortzetten.

In het verleden is het vinden van locaties van JOP’s (jongeren ontmoetingsplekken) lastig gebleken omdat er vaak verzet kwam vanuit omwonenden. Ook het skatepark is daardoor op een voor jongeren ver weg liggende plek (Blikkenburg) gekomen in plaats van waar deze eigenlijk nodig was (in Zeist-Noord). Vaak zijn de bezwaren angst-gestuurd. Ook jongeren hebben recht op hun plek in de samenleving. GroenLinks gaat daarbij meer uit van kansen en mogelijkheden en minder van angst en bedreiging. Ernstige overlast moet hard worden aangepakt. Maar alleen hard aanpakken heeft geen effect, net zomin als negeren. GroenLinks wil dat professionals in gesprek met jongeren mogelijkheden realiseren en hen een actieve rol geven bij de uitvoering, zodanig dat problemen structureel worden aangepakt.

Alcoholmisbruik onder jongeren is een probleem. Omdat hersenschade kan ontstaan die niet meer te herstellen is, zet GroenLinks alles op alles om alcoholmisbruik tegen te gaan. Goede handhaving van de regels en wetten voor alcoholverkoop bij sportclubs en uitgaansgelegenheden is hierin een eerste belangrijke stap. 

Regionale samenwerking is nodig bij de inkoop van de bovenregionale en regionale jeugdzorg. Het is hierbij wel van belang dat de gemeenteraad haar bevoegdheden niet weggeeft om eigen beleidskeuzes te maken. En bij de samenwerking streven wij naar duurzame relaties met zorginstellingen omdat dat de kwaliteit en de innovatie van de zorg ten goede komt.

Ouders met een zorgintensief kind kunnen rekenen op een gemeente die meedenkt en ondersteuning biedt. Zorg en onderwijs sluiten op elkaar aan en kinderen gaan, voor zover dat kan, gewoon naar school met de (lichamelijke) zorg die nodig is. Wij voorkomen dat er wachtlijsten voor jeugdzorg blijven bestaan of opnieuw ontstaan. Dat doen we door actief (lokale) alternatieven te zoeken en aan te bieden. Wachtlijsten zijn onacceptabel. 

Speciale aandacht hebben we voor jongeren die 18 jaar worden en in een zorgtraject zitten. GroenLinks wil de mogelijkheid behouden om een zorgtraject bij 18 jaar en ouder voort te zetten. Jongeren blijven zo veel mogelijk in beeld en kunnen extra ondersteuning krijgen bij de overgang naar volwassenenzorg of zelfstandigheid.

GroenLinks vindt het uiterst belangrijk om de ontwikkelingen in de (veranderende) jeugdzorg goed te volgen en zo nodig bijtijds in te grijpen. De gemeente moet er veel harder aan werken cijfers aan te laten leveren waarmee we zicht houden op het dashboard van de jeugdzorg. We maken ons zorgen over de mogelijke gevolgen van aanbestedingen waarbij teveel gekeken wordt naar de goedkoopste zorgaanbieder en te weinig naar een aanbieder met een goed resultaat op de lange termijn. Een aantal gespecialiseerde, goed presterende maar duurdere instellingen zijn in financieel zwaar weer geraakt of verdwenen. We moeten er op tijd bij zijn om goedkope maar slecht presterende organisaties te vervangen.