Kunst en Cultuur

Het is terecht dat in de kop zowel kunst als cultuur met een hoofdletter worden geschreven. Voor kunst, als uiting van cultuur, moet alle ruimte zijn zoals die hierna wordt beschreven. GroenLinks heeft zich bij de opstelling van de huidige cultuurvisie met succes sterk gemaakt voor aandacht voor cultuur in de brede zin: het geheel van geestelijke verworvenheden van een land, volk en in dit geval een gemeente. Dat betekent dat we ook waarde hechten aan de identiteit van de gemeente Zeist die ontstaan is uit een samenvoeging van meerdere dorpen/kernen die allen sterk hechten aan hun unieke signatuur. Daarnaast is er een aantal bijzondere zaken als de Hernhutters, de grote populatie antroposofen én het feit dat in de gemeente circa 150 nationaliteiten wonen. Dit maakt Zeist tot een unieke gemeente waar we ons met zijn allen bewust van moeten zijn. Alle kunst is een voortvloeisel uit de historie van Zeist tot en met het nu.

Zeist kent een flink aanbod aan kunst- en cultuurvoorzieningen, met onder andere zes theaters, een bibliotheek, een openluchttheater en een kunstenhuis. Daarnaast zijn er tal van andere zaken op cultureel gebied: denk aan koren, muziekgezelschappen, ateliers en galeries.
Kunst en cultuur zijn continu in beweging. Sterker nog, het is vaak de aanjager van verandering. Maar voor nieuwe initiatieven is vaak geen geld. Dat is schrijnend als je bedenkt dat er in Zeist in verhouding tot andere gemeenten van een vergelijkbare omvang, minder geld voor cultuur beschikbaar is. GroenLinks wil dat dit anders wordt. Natuurlijk moet er een flinke mate van continuïteit zijn, maar er moet ook ruimte komen voor de broodnodige vernieuwing. GroenLinks wil dat het lokale en regionale potentieel van kunstenaars en creatieve inwoners optimaal benut wordt. Met een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen. Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek aantrekt. In de nieuwe cultuurnota is een eerste aanzet gedaan, maar van GroenLinks mag dit nog wel sterker aangezet, óók financieel.
Beoefenen van kunstvormen (muziek, beeldend, dans en dergelijke) is voor GroenLinks belangrijk omdat het bijdraagt aan de ontplooiing van mensen. Financiële drempels mogen geen belemmering zijn voor deelname hieraan, zeker niet waar het kinderen betreft, zodat ze kunnen opgroeien tot creatieve individuen.
De gemeente stimuleert scholen om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur. De gemeente biedt daarbij financiële ondersteuning aan Het Kunstmenu van Kunst Centraal en het Netwerk cultuureducatie dat kunst- en cultuurlessen mogelijk maakt op alle scholen in Zeist. Cultuurcoaches en kombinatiefunctionarissen zorgen ervoor dat vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Zeist neemt deel aan de landelijke regelingen die hiervoor zijn.
Belangrijke punten voor GroenLinks hierbij zijn:

  •  De gemeente promoot het lokale en regionale cultuuraanbod beter en stemt het op elkaar af zodat meer mensen ervan kunnen genieten. 
  • Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld als atelier- of repetitieruimte. Kunstenaars kunnen exposeren in lege winkeletalages.
  • Samen met bewoners kiezen we voor meer kunst in de openbare ruimte.
  • We stellen amateurverenigingen in staat te werken aan meer kwaliteit.
  • We vergroten de bekendheid van het gemeentearchief of streekarchief. De inventarisatie stellen we regelmatig ten toon. We werken actief samen met andere archieven, zoals het Nationaal Archief. 
  • GroenLinks investeert in een sterke en moderne lokale omroep (radio en televisie).