Toegang tot sport en informatie

Kwaliteit van leven is een rijk sociaal en cultureel leven en kwaliteit voor het individu en voor de samenleving. Een fysieke of verstandelijke beperking zou geen drempel mogen zijn om mee te doen. GroenLinks wil dat de gemeente zorg draagt voor toegankelijke sport en culturele voorzieningen.

De bibliotheek vervult een belangrijke rol en is het neutrale platform waar mensen informatie kunnen krijgen, zich kunnen bijscholen op het gebied van ICT en waar geletterdheid wordt bevorderd. Met De Bibliotheek Op School worden alle scholen in Zeist bereikt met leesbevordering en mediawijsheid. De bibliotheek wordt zo steeds meer een maatschappelijke brede bibliotheek die de poort is naar informatie en cultuur.

Een laag inkomen zou geen belemmering mogen zijn om te sporten, cultureel actief te zijn en toegang te hebben tot het internet of de bibliotheek. GroenLinks wil dat iedereen het recht op een internetverbinding in de eigen woning heeft. Dit moet opgenomen worden in het minimabeleid. Het hebben van een internetverbinding vergroot de kansen op ontplooiing, participatie en werk en voorkomt onderwijsachterstand bij kinderen die in armoede opgroeien. GroenLinks wil dat alle kinderen lid kunnen worden van een sportvereniging, naar de muziekschool kunnen gaan en thuis toegang tot internet hebben. Sportverenigingen en culturele organisaties kunnen hieraan bijdragen door speciale regelingen te treffen voor kinderen van ouders met een laag inkomen. GroenLinks vindt dat alle kinderen in Zeist in staat moeten worden gesteld zwemlessen te nemen. De gemeente gebruikt hiervoor het kindpakket.

Sport in Zeist is belangrijk voor iedereen. De gemeente zorgt voor goede en betaalbare sportvelden, zwembaden en sporthallen. Er komen meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte. We stimuleren de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en de samenwerking met het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen. Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit. Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd op de behoeften van deze groep. Er komen meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Sportverenigingen krijgen zo de nodige financiële steun om te kunnen zorgen voor een breed, toegankelijk en betaalbaar sportaanbod. 

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. Zeist geeft invulling aan dat verdrag en stimuleert maatschappelijke partners en ondernemers om er ook mee aan de slag gaan. (Zie ook het hoofdstuk Tolerante samenleving en democratie).