GroenLinks wil dat het ook voor (flat-) bewoners in de sociale huursector mogelijk blijft om op enig moment te kunnen verhuizen naar een eengezinswoning. Dat is nu nauwelijks mogelijk en de wachttijden zijn erg lang. GroenLinks wil daarom dat er meer sociale huurwoningen gebouwd worden en wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen door de corporaties. GroenLinks wil dat eengezinswoningen betaalbaar zijn voor mensen met een laag inkomen. Huren die te hoog zijn (geworden) bijvoorbeeld door werkeloosheid worden passend gemaakt, zodat mensen niet gedwongen worden te verhuizen.

Een ander probleem is het tekort aan huurwoningen voor mensen met een inkomen tussen de € 35.000 en € 50.000. Deze mensen kunnen niet terecht in de sociale woningbouw en zijn vaak niet in staat om te kopen, mede door het hoge prijspeil van woningen in Zeist. GroenLinks wil dat er ook voor deze groep voldoende woningen komen.

Er is in de afgelopen jaren een eerste aanzet gedaan tot verduurzaming van het woningbestand in Zeist. Veel particulieren hebben daarin geïnvesteerd. Ook voor mensen in de sociale huursector is het van belang dat hun woning duurzamer wordt en hun energielasten omlaag kunnen. De afspraken met de corporaties hierover mogen een stuk scherper en concreter. Wat GroenLinks betreft worden er alleen nog maar energieneutrale woningen en bedrijfspanden gebouwd.

De groene omgeving is een zegen, maar het maakt bouwen van woningen lastiger dan in veel andere plaatsen. GroenLinks vindt dat het groen niet verder aangetast mag worden door uitbreiding van de bebouwde kommen. Dat betekent alleen binnen de bebouwde kom bouwen (inbreiden of verdichten) of bouwen op de bestaande bouwvlakken van instellingsterreinen en dergelijke. Bij nieuwbouw is het belangrijk dat rekening wordt gehouden met de bestaande natuurwaarden (natuurinclusief ontwerpen).

Een consequentie van inbreiding kan zijn het gedeeltelijk stapelen van woningen en het intensiever bebouwen van vrijkomende grondstukken. Dat dit goed kan met behoud van een mooie en groene omgeving maakt de herontwikkeling in Kerckebosch duidelijk. Dit werd hiervoor bekroond met de Falco Award: Zeist mag zich een jaar lang de beste openbare ruimte van Nederland noemen. 

Ook kunnen bestaande kantoorpanden en bedrijfsruimten omgebouwd worden tot woonruimte. Een goed voorbeeld hiervan is de oude publiekshal tegenover het gemeentehuis. Het bouwen van bedrijfspanden van slechts één etage (zoals bouwmarkten, supermarkten en showrooms) is niet meer van deze tijd. Daar is de ruimte in Zeist gewoon te schaars voor.

Begin 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de bouwopgave voor sociale huurwoningen te versnellen en in vijf jaar tijd voor 2500 mensen een (eventueel tijdelijke) woonplek te realiseren. Het gaat daarbij om statushouders, mensen die in een instelling wonen, maar ook om de “gewone” woningzoekende. We willen namelijk geen verdringing op de huizenmarkt. Voor GroenLinks is het een voorwaarde dat deze versnelling plaatsvindt binnen de bestaande bebouwde kom en dat er geen extra woningen in het buitengebied worden gebouwd.