Klimatologische Bespiegelingen; Algemene beschouwing najaar 2006

De tekst van de algemene beschouwingen bij de

begrotingsbehandeling in de raad van 31 oktober.

Klimatologische Bespiegelingen;

Algemene beschouwing najaar 2006

 Dagelijks worden we geconfronteerd met nieuws over de klimaatverandering. Warmterecords worden gebroken, voormalig uitheemse insecten rukken op en de ijskap op Groenland smelt in een verontrustend tempo. Tijd om in te grijpen zou je denken, maar wat we zien is meer een houding van “na ons de zondvloed”; in dit geval ook letterlijk op te vatten. Roependen in de woestijn, als een voormalig Amerikaanse vice-president, en afgelopen week nog het Wereld Natuur Fonds, daargelaten. Op lokaal niveau wordt veelal verwezen naar grotere verbanden; nationaal dan wel internationaal; wat kan je op lokaal niveau nu doen aan zo’n mondiaal probleem ?

 “Alles wat in je vermogen ligt” zou GroenLinks willen zeggen. Verbeter de wereld en begin bij jezelf en je eigen leefomgeving, óók op gemeentelijk niveau, óók in Zeist. GroenLinks is daarom blij dat milieu, waaronder het klimaatbeleid, weer een volwaardige plek heeft gekregen binnen het gemeentebeleid.

 Op het niveau van het lokale politieke klimaat is er in Zeist het nodige veranderd. In het voorjaar is het ijs tussen GroenLinks, PvdA, CDA en VVD gebroken en is er in Zeist sprake van een nieuwe politieke lente. In de voorliggende begroting gloren al de eerste tekenen van die nieuwe lente. Maar het gaat hierbij niet alleen om sneeuwklokjes en krokussen , maar vooral om de meerjarige planten.

 Die hebben wat langer nodig om opgekweekt te worden om goed aan te kunnen slaan en zullen pas bij de voorjaarsnota in de Zeister hof geplant worden. Wat betreft de klimatologische veranderingen in politiek Den Haag durven we geen voorspellingen te doen, pas op 22 november zal duidelijk worden uit welke hoek de wind waait, alle politieke barometers ten spijt.

 Het sociale klimaat in Nederland kenmerkt zich de laatste jaren meer en meer in een verharding binnen de samenleving en een groter wordende kloof tussen arm en rijk. Het nemen van eigen verantwoordelijkheid is het devies en solidariteit lijkt meer en meer een begrip uit vervlogen tijden te worden. Natuurlijk is het nemen van eigen verantwoordelijkheid een belangrijk gegeven, maar dat neemt niet weg dat we als samenleving wel degelijk ook een verantwoordelijkheid hebben voor elkaar, voor de samenleving als zodanig.

 Een bekend gezegde geeft aan dat je jezelf niet uit het moeras kan trekken. In bepaalde situaties zijn helpende handen nodig om mensen weer enigszins vaste grond onder de voeten te geven, op te krabbelen en er voor te zorgen dat ze weer zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Het sociale beleid van de gemeente moet hierop gericht zijn; er moet een klimaat in Zeist heersen waarbinnen niemand buitenspel komt te staan, waar mensen zichzelf kunnen ontplooien. Vooral voor jongeren is dit belangrijk; juist bij het al op jonge leeftijd ontbreken van voldoende perspectief , zijn de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen hiervan enorm.

 We staan op de vooravond van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze nieuwe wet speelt een belangrijke rol in het vormgeven van het sociale klimaat, de uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. Er is hard gewerkt aan de omvorming van de WVG en huishoudelijke verzorging van de AWBZ. Toch is de WMO meer dan dat. Wijkgericht werken past natuurlijk heel goed binnen de WMO, maar de andere prestatievelden van de WMO vragen ook om nieuw beleid.

 De tendens van toenemende individualisering heeft als keerzijde dat er binnen de maatschappij toenemende vereenzaming waarneembaar is en dat steeds meer (groepen) mensen in een isolement dreigen te geraken. Op dit terrein zijn initiatieven nodig. De WMO biedt daarvoor de mogelijkheid.

 GroenLinks wil voldoende aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers; laat hen niet in de kou staan. We verwachten van het college een beleidsnota waarin ook aandacht wordt besteedt aan de andere prestatievelden. Het gaat daarbij niet om de WMO als beleid te isoleren maar vooral om het WMO beleid te integreren in andere activiteiten.

 Steeds meer zorg- en nutsbedrijven worden overgelaten aan de woelige baren van de vrije markt. Deze vermarkting van de publieke sector draagt het risico in zich dat winstgevendheid een belangrijker rol gaat spelen dan het algemeen belang. De terugtrekkende overheid krijgt steeds minder invloed op terreinen waar ze het volgens GroenLinks júist zou moeten hebben.  Bij het mogelijk vermarkten van voorzieningen binnen de gemeente Zeist zal GroenLinks dan ook zeer kritisch zijn in haar oordeelsvorming.

 Een aantal voorzieningen in Zeist zijn in zwaar weer terecht gekomen: Het Werkplein en de Sociale Werkvoorziening Zeist. De impact van de verschrikkelijke steekpartij zal nog geruime tijd voelbaar blijven. Ook SWZ maakt, zij het op een geheel andere wijze een stormachtige periode door. De directe crisis lijkt bezworen, maar er moeten belangrijke beslissingen genomen worden voor de toekomst. De herziening van de WSW en de gevolgen die dat heeft vragen zorgvuldige afwegingen. Zeker in een regio als Zeist met een bovengemiddeld kwetsbaar personeelsbestand van de Sociale Werkvoorziening.

 Belangrijk onderdeel van het, mede door GroenLinks afgesloten, coalitieakkoord is het structureel geld vrijmaken voor noodzakelijke beleidshervormingen. Er is nadrukkelijk voor gekozen om het grootste deel van dit geld bij de gemeente zelf te gaan halen en niet af te wentelen op de burger. De omvorming van de gemeentelijke organisatie speelt hierbij een cruciale rol. De gemeentelijke organisatie moet kleiner, maar flexibeler, slagvaardiger, integraler en klantgerichter worden; er gaat een andere wind door de gemeente waaien. Dat zal een ingrijpend proces worden dat met uiterste zorgvuldigheid, vooral ook met betrekking tot het gemeentelijk personeel, uitgevoerd zal moeten worden. In december zal het college haar programma bekend maken en daarin aangeven op welke wijze ze uitvoering gaat geven aan het coalitieakkoord. GroenLinks ziet hier reikhalzend naar uit.

 Op dit moment ligt de concept woonvisie ter visie. De hoeksteen voor het huisvestingsbeleid in de gemeente. Naar het zich laat aanzien kan er na jaren van stilstand weer gebouwd worden in Zeist. Speciale aandacht daarbij vraagt GroenLinks voor de huisvestingspositie van de laagstbetaalden. Er dreigt een soort van woonnomaden te ontstaan die steeds moeilijker onder dak komen, omdat goedkope huizen meer en meer vervangen worden door duurdere woningen. Ontwikkelingen op rijksniveau m.b.t. de huurwetgeving zullen het voor deze groep alleen maar moeilijker maken.

 Binnen onze gemeentegrenzen bevindt zich een specifiek soort “huisvesting”, namelijk die van asielzoekers in kamp Zeist. Vooral het feit dat daar ook kinderen verblijven is een schandvlek op onze samenleving, waar zo spoedig mogelijk een eind aan moet komen.

 In de afgelopen kabinetsperiodes is veel gesproken over waarden en normen. Maar in de praktijk worden de bestaande normen en wetgeving onvoldoende gehandhaafd. Dat blijkt uit het rapport van de rekenkamer, maar ook uit berichten die uit de samenleving komen. Enerzijds roept de burgersteeds harder om betrokkenheid en inspraak, aan de andere kant zie je steeds meer een houding van: ik maak het zelf wel uit. Zo bereiken ons zorgelijke berichten over het toenemend illegaal kappen van bomen. Een samenleving die zichzelf respecteert, zorgt er ook voor dat afspraken en regelgeving worden nagekomen en schroomt niet om doortastend op te treden indien nodig.

 Er staat een hoop te gebeuren in Zeist; er is wat GroenLinks betreft echt sprake van een klimaatsverandering binnen de gemeente. De begroting is een financiële vertaalslag van het beleid dat de gemeente voorstaat. Voor GroenLinks komt in de voorliggende begroting de vertaling van dit beleid voldoende tot uiting.  Bij een beperkt aantal tarieven is sprake van flinke verhogingen, de redenen hiervoor zijn helder en vallen volledig binnen de gemaakte afspraken. De begroting vormt volgens de fractie van GroenLinks een solide basis waarop straks het nieuwe beleid van de coalitie geënt zal kunnen worden. De fractie zal daarom haar goedkeuring aan de begroting 2007 geven.

De fractie van GroenLinks Zeist, oktober 2006