Standpunten

Kansen bieden

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, uitstekend onderwijs en goede zorg. En vooral door meer aandacht voor kinderen.

Wijken

Zeist is een gemeente met een grote diversiteit aan woonmilieus. De verschillende wijken en dorpen hebben ieder hun eigen karakter. Sommige thema's kun je voor heel Zeist aanpakken, voor andere is een wijk- of dorpsgerichte aanpak nodig. Hieronder hebben wij onze visie op een aantal belangrijke onderwerpen per wijk samengebracht in wijkfolders, die je als pdf kunt downloaden.

Meetellen

GroenLinks wil een open gemeente, waarin iedereen volop mee kan doen. Een gemeente die de rechten van de inwoners van Zeist respecteert en beschermt en staat voor transparant bestuur en een sterke democratie, nu en in de toekomst. GroenLinks wil een samenleving waarin kinderen opgroeien in een rijke culturele omgeving en een sterk sociaal netwerk hebben, in een open samenleving die veilig is en vrij.

Groen houden

Zeist is een mooie groene gemeente. Zowel de uitgestrekte bossen van de Utrechtse Heuvelrug als de weidegebieden aan de westkant van de gemeente is van een hoge kwaliteit. Het omringende groen maakt het wonen in Zeist en de omliggende kernen prettig en aantrekkelijk en geeft volop mogelijkheden voor recreatie en beweging. Ook binnen de grenzen van de bebouwde kom heeft Zeist een fraaie groenstructuur met aangename parken en mooie bomenlanen. In Zeist kunnen onze kinderen in een groene omgeving opgroeien. Dat is waardevol!