GroenLinks wil de effecten van de tweedeling bestrijden door mensen met een lager inkomen of opleiding meer kansen te bieden. GroenLinks kiest voor ruimhartige inkomensondersteuning. Daarnaast zetten we in op armoedebestrijding als hét fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. Geldzorgen maken mensen ziek. Pas wanneer schulden en geldzorgen opgelost zijn, kunnen mensen de concentratie opbrengen om te re-integreren en een zorgtraject succesvol te doorlopen.

GroenLinks stimuleert de actieve ondersteuning van werkzoekenden
GroenLinks wil dat zoveel mogelijk mensen een passende plek vinden op de arbeidsmarkt want werk betekent zelfstandigheid en is goed voor het gevoel van eigenwaarde. Maar dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. GroenLinks wil dat de gemeente deze mensen op weg helpt. Wij gaan organisaties als de sociale dienst de mogelijkheid bieden om hun ondersteuning aan werkzoekenden te intensiveren via bijvoorbeeld scholingen, participatiebanen en leerwerkplekken. Daarbij zou de nadruk moeten liggen op sectoren waarin nu grote tekorten zijn zoals de energietransitie, het onderwijs en de zorg. Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt krijgen werkactiviteiten in buurten, in onderwijs, zorg, welzijn, sport of openbare ruimte. Beschutte sociale werkplaatsen zijn voor sommigen de enige veilige manier van werken. Voor hen blijft die mogelijkheid bestaan.

We staan voor een minimumloon van 14 euro per uur
GroenLinks steunt het huidige gemeentebeleid dat uitgaat van een minimumloon van tenminste 14 euro per uur aan mensen die in dienst van de gemeente werken. Bij opdrachten, aanbestedingen en gemeenschappelijke regelingen wordt een minimumloon van 14 euro per uur als voorwaarde gesteld. We pleiten voor een regelarme bijstand Inwoners krijgen één aanspreekpunt bij de sociale dienst: een eigen coach die zorgt voor ‘dienstverlening op maat’. Daarnaast vinden we dat er geen tegenprestaties bij de bijstand horen. We kiezen daarom voor ontheffing van de arbeids- en re-integratieplicht. Om participatie te verhogen willen we een ruimere bijverdienregeling voor inkomsten uit werk naast de uitkering.

We maken minimaregelingen toegankelijk en ruimhartig
Minimaregelingen kunnen met een eenvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch worden verstrekt. Er komt één aanvraagformulier voor alle regelingen: een vorm van een ‘snel-loket’. Zo maken we regelingen toegankelijker. We stimuleren daarnaast het gebruik van minimaregelingen voor degenen die er recht op hebben.

We pleiten voor een menselijke maat bij betalingsachterstanden
Betalingsachterstanden zijn vaak obstakels die alle verdere ondersteuning en participatie in de weg staan. GroenLinks wil dat de hulp bij het oplossen van betalingsachterstanden voor iedereen toegankelijk is. Daarom zetten we in op één duidelijk en zeer toegankelijk loket (op wijkniveau) waar mensen met betalingsachterstanden zich kunnen melden. Betalingsachterstanden worden vroegtijdig gesignaleerd. En de gemeente (de RSD) neemt de schuld over, betaalt de eisers en treft een haalbare aflossingsregeling met de betrokkene.