We streven naar duurzaam geproduceerd en gezond eten en drinken dat beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen. Zeist telt slechts zeven landbouwbedrijven. Deze kleine schaal biedt een uitgelezen kans om de bedrijven te stimuleren en te ondersteunen richting duurzame landbouw. Maar ook binnen het bebouwd gebied kunnen we werken aan duurzame landbouw. 

We zetten in op uitbreiding voor coöperatieve moestuinen, stadslandbouw en voedselbossen
GroenLinks ziet graag een uitbreiding van de lopende moestuinprojecten in Zeist-West naar andere wijken en dorpen in de gemeente. Dat kan door bijvoorbeeld gebruik te maken van (tijdelijk) braakliggende terreinen, of door sommige plantsoenen of schoolpleinen anders te gaan richten (denk aan voedselbosjes op schoolpleinen). Ook de Groene Makelaar zetten we (weer) in voor het begeleiden van initiatieven van stadslandbouw en voedselbossen. Zoals het vinden van een geschikte locatie voor de Werkgroep Voedselbos van Samen Duurzaam Zeist.

We ondersteunen de transitie naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw
We bieden ruimte aan (nieuwe) kringloop-landbouwbedrijven door kavelruil mogelijk te maken en door ruimte te bieden aan verbreding van verdienmodellen van agrarische bedrijven. Via het pachtbeleid – de gemeente Zeist bezit 8 ha gronden – stimuleren we waar mogelijk innovatieve initiatieven als herenboeren, voedselbossen en nieuwe, duurzame teelten. We zetten in op een regiodeal natuur-inclusieve landbouw, waarbij we met andere gemeenten, provincie en bedrijven samenwerken om de omslag in het landbouwsysteem te bewerkstelligen. Om ecologische corridors en het bijenlint een echte kans te geven stellen we pesticidevrije zones in voor land – en tuinbouw.

We stimuleren het verkorten van de voedselketen
Samen andere partijen verkennen we de mogelijkheden om periodiek een biologische markt met streekproducten te organiseren en werken samen met horeca en bedrijven om de regionale voedselkringloop te sluiten. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door duurzaam en lokaal in te kopen.