Een grote rol zien wij hierbij voor het duurzaam bouwen en het verduurzamen van de huidige woningvoorraad. Om vóór 2050 energieneutraal te zijn, dient – met een stevige inzet op isolatie en zuinige technieken in woningen en bedrijven – rond de 50% aan energie bespaard te worden. De rest moet duurzaam worden opgewekt, voor zover hierop niet verder wordt bespaard. Het potentieel voor opwekking van duurzame energie met windmolens en zonnepanelen is in Zeist relatief beperkt. Het terugdringen van energiegebruik staat daarom hoog op de agenda.

GroenLinks neemt actief de regie in de energietransitie
GroenLinks is blij met de ambities die worden gesteld in de Brede Milieuvisie en de Propositie van Zeist. Maar we zien ook dat er nog veel moet gebeuren. Een terugkerende aanscherping en monitoring van de Zeister Routekaart Nieuwe Energie en de Transitievisie Warmte zijn daarom van belang. We stellen een klimaatplan op voor de gemeente Zeist GroenLinks stimuleert de gemeente om het goede voorbeeld te geven. Daarbij werken we toe naar een certificering op basis van de CO2-prestatieladder: we ontwikkelen een klimaatplan waarin we de CO2-footprint van de gemeente vaststellen, waarin we ambities en doelen stellen en maatregelen nemen.

We zetten in op het verduurzamen van de bestaande gebouwenvoorraad
Met het verduurzamen van de bestaande gebouwvoorraad - zowel woningen als bedrijven en sportaccommodaties - valt de meeste energiebesparing te behalen. GroenLinks zet daarom in op een duidelijke strategie om particuliere huiseigenaren, woningcorporaties en bedrijven te stimuleren hun panden te isoleren, af te koppelen van het aardgas of om zelf energie op te wekken. Naast de al bestaande initiatieven als Mijn Groene Huis, Mijn Groene Bedrijf en Samen Duurzaam Zeist onderzoeken we aanvullende ondersteuning in de vorm van subsidies en informatievoorziening. De gemeente zal waar nodig wet- en regelgeving aanpassen. Particuliere eigenaren wil GroenLinks zo veel mogelijk ontzorgen. We hebben daarbij extra aandacht voor minder draagkrachtige eigenaren. Voor (monumentale) woningen in corporatiebezit worden afspraken over de energietransitie verder geconcretiseerd en aangescherpt. Hierbij is het uitgangspunt dat bewoners er niet op achteruit gaan: huren kunnen worden verhoogd, mits de verhoging geheel wordt gecompenseerd door lagere energielasten en daarmee de totale woonlasten gelijk blijven en voor sommige groepen zelfs dalen.

We pleiten voor duurzame nieuwbouw
Bij nieuwe ontwikkelingen van woningen en bedrijfspanden is het uitgangspunt dat er minimaal energieneutraal (nul-op-de-meter) of netto energieleverend wordt gebouwd. Daarnaast vragen we bij nieuwbouw aandacht voor klimaatadaptatie en natuurinclusief en circulair bouwen. Wij zijn ook voorstanders van het biobased bouwen. Door te bouwen met hout kan CO2 langdurig worden vastgelegd, zonder dat dit ten koste gaat van het wooncomfort of de woonlasten. De gemeente bouwt haar eigen gebouwen als het aan GroenLinks ligt, alleen nog biobased.
GroenLinks vindt ook dat het groen niet verder aangetast mag worden door uitbreiding van de bebouwde kommen. Recent wetenschappelijk onderzoek toont bovendien aan dat bouwen binnen bestaande wijken twee keer zo snel gaat. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen sluit GroenLinks hoogbouw niet uit. GroenLinks is een voorstander van groen verticaal bouwen.

We zetten maximaal in op zonne-energie
Om de potentie van zonne-energie verder te ‘promoten’ ondersteunen we initiatieven als Duurzame Energie Coöperatie Zeist (DECZ). We stellen hiervoor bijvoorbeeld een energiemakelaar aan die de behoeften van burgers en bedrijven aan elkaar weet te koppelen. Samen met organisaties zoals DECZ, Mijn Groene Bedrijf en het Provinciaal Energie Fonds willen wij de belangrijkste knelpunten oplossen. Een veel voorkomend knelpunt is bijvoorbeeld het benutten van bedrijfsdaken voor zonne-energie waarvoor de dakconstructie eerst tegen hoge kosten moet worden verstevigd. Ondanks het feit dat zonnepanelen een rendabele investering zijn, blijven de daken van veel woningen nog onbenut. Op dit moment is slechts 15% van de daken van woningen benut. Bij de opwekking van duurzame energie geven we prioriteit aan een maximale bezetting van dakcapaciteit. Op die manier voorkomen we verlies van natuur ten behoeve van zonnevelden. Ook bij de verkenning van kansen voor windmolens wordt rekening gehouden met andere waarden zoals een gezonde leefomgeving en rijke natuur.

We stimuleren het terugdringen van elektriciteitsgebruik
Per saldo gebruiken we in Nederland steeds meer elektra. GroenLinks zet in op versterking van Mijn Groene Huis om campagnes zoals Omlaag die Meter te intensiveren en verder te ontwikkelen.