Bij het omgaan met deze veranderingen en bedreigingen, is niet alleen de gemeente aan zet, maar ook de inwoners zelf. De gemeente gaat hen actief stimuleren en ondersteunen bij klimaatadaptatie. 

GroenLinks zet steviger in op het afkoppelen van hemelwater
Bij hevige regenval overstroomt het riool waardoor rioolwater het oppervlaktewater in stroomt en dit zo vervuilt. Dit kan worden voorkomen door hemelwater (van regen, sneeuw, etc.) af te koppelen en op te slaan in bijvoorbeeld een regenton. Op die manier kan ook de grondwaterstand verhoogd worden en verdroging tegen worden gegaan vooral in zanderig gebied. Afkoppelen doen we door bewustzijn te creëren met een campagne, eventueel in combinatie met financiële prikkels. We kijken naar de opties voor het verplichten van afkoppelen bij nieuwbouw, verbouw en bij vervanging van het riool.

We werken aan het ‘ontharden’ van de publieke en private ruimte
Hierbij wordt ‘harde’ grond zoals tegels en asfalt vervangen door bijvoorbeeld grint of planten. Zo gaat dit proces vaak hand in hand met vergroenen. Door te ontharden stroomt water veel minder snel het riool in, en wordt het door de grond opgenomen. Ook dit voorkomt het overstromen van riolen en verhoogt de grondwaterstand. Daarbij kan het helpen om wateroverlast te voorkomen. Ontharden kan worden bevorderd door een bewustwordingscampagne en subsidie.

We stimuleren vergroening van bebouwd gebied
Door meer groen aan te leggen kan hittestress worden voorkomen, wat vooral in het centrum van Zeist belangrijk is. Ook kan water worden opgenomen, en is het positief voor de biodiversiteit. Naast een verdere vergroening van openbare ruimte zetten we in op het stimuleren van vergroening door bewoners en bedrijven, bijvoorbeeld door voorlichting en subsidie van stads- en geveltuinen en groene daken.

We zetten in op klimaatadaptief ontwerp bij nieuwbouw of reconstructie
Bij reconstructieprojecten en nieuwe ontwikkelingen in de bebouwde omgeving houden we rekening met mogelijke gevolgen van droogte, hitte en wateroverlast in te toekomst. Dat betekent dat regenwater zoveel mogelijk op locatie wordt vastgehouden en geïnfiltreerd, voldoende groen zorgt voor schaduw en verkoeling, en de soortkeuze wordt afgestemd op een veranderend klimaat.

We richten groene bufferzones en reservoirs in tegen wateroverlast
Op lagergelegen delen in het Kromme-Rijn gebied en Zeist-West richten we groene bufferzones en reservoirs in om wateroverlast te verminderen.

We stellen een plan op voor het omgaan met hitte, verdroging en wateroverlast
We zetten in op de ontwikkeling van een hitteplan. Daarbij werkt de gemeente samen met de Provincie Utrecht. De aanpak van hitte, verdroging en wateroverlast wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsagenda van de nota Klimaatbestendig Zeist