GroenLinks wil het beoefenen van kunstvormen verder stimuleren door financiële drempels weg te nemen. Bibliotheek en Kunstenhuis moeten voor alle Zeistenaren toegankelijk blijven, ongeacht achtergrond of beperking. We staan voor goed kunst- en cultuuronderwijs voor alle kinderen in Zeist en ondersteunen culturele experimenten die zorgen voor vernieuwende samenwerking tussen culturele organisaties; daarmee streven we naar het aantrekken van nieuw, jong en divers(er) publiek.

GroenLinks gaat extra investeren in Kunstenhuis en bibliotheek
De bibliotheek en het kunstenhuis werken verbindend en hebben in de afgelopen jaren ten onrechte te maken gehad met bezuinigingen. GroenLinks wil dat er extra geïnvesteerd gaat worden én pleit voor een nieuwe gezamenlijke locatie voor bibliotheek en kunstenhuis op een centrale plek in Zeist.

We stimuleren kunst- en cultuuronderwijs voor alle jeugd in Zeist
We zijn voorstander van goed cultuuronderwijs voor alle kinderen in Zeist ongeacht achtergrond of beperking. Financiële drempels mogen geen belemmering zijn voor deelname. Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en gemeente. GroenLinks stimuleert de samenwerking tussen instellingen en steunt het Cultuurakkoord Zeist.

We versterken de diversiteit van culturele instellingen
Op dit moment komen initiatiefnemers voor kunst en cultuur vooral uit groepen voor wie van oudsher al veel wordt georganiseerd. De inwoners die beter georganiseerd zijn, weten de weg wel te vinden. Maar GroenLinks wil ook (jonge) bewoners uit de diverse (sub)culturen die Zeist rijk is beter betrekken bij culturele activiteiten. Daarvoor willen we de bestaande culturele platforms ondersteunen in het verbreden van hun programmering. 

We stimuleren de inzet van cultuurmakelaars
We maken beter kenbaar dat er in Zeist cultuurmakelaars zijn die inwoners kunnen helpen met cultuurprojecten. De cultuurmakelaar helpt inwoners om cultuurinitiatieven tot stand te laten komen, zij kennen de weg in het gemeentehuis en helpen om projecten regelluw te organiseren én om iedereen in de wijk te bereiken.

We promoten het huidige cultuuraanbod en versterken netwerken voor ‘nieuwe Zeistenaren’
We stimuleren een betere promotie van het huidige cultuuraanbod in Zeist. We gaan alle Zeistenaren beter informeren, ook die Zeistenaren die uit de ‘grote stad’ komen en die het grotere culturele aanbod van de stad missen. Deze nieuwe doelgroep is minder betrokken bij het verenigingsleven en voor hen zijn nieuwe netwerken nodig. Nieuwe inwoners sturen we een welkomstpakket met daarin informatie over onderwijs, sport & cultuur. Ook bevat het pakket uitleg over zaken waarvoor men bij de gemeente terecht kan. Eens per kwartaal organiseert de gemeente een Nieuwe Inwoners Dag.

We verminderen de regeldruk in de culturele sector
Ook evenementen vormen een belangrijk onderdeel van het culturele aanbod. In de afgelopen jaren heeft de regelgeving het organiseren van evenementen steeds lastiger gemaakt. In gesprek met organisatoren maken wij een plan om – binnen de ruimte die de gemeente heeft - de regeldruk te verminderen.