Iedereen die in Zeist wil wonen moet zich hier thuis kunnen voelen en een gelijke kans krijgen op passende woonruimte, ongeacht inkomen, leeftijd of huishoudsamenstelling. We streven naar vitale wijken waar verschillende doelgroepen een plek vinden. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak waarbij bestaande bewoners gerustgesteld worden dat het karakter van hun kern niet verloren gaat. Het woningaanbod in Zeist bestaat voor een groot deel uit sociale huurwoningen en dure koopwoningen. Hierdoor is het voor mensen met een middeninkomen lastig om betaalbare woonruimte te vinden. Door de stijgende huizenprijzen wordt het aanbod voor deze groep steeds kleiner. Het risico is dat deze groep geen woning kan vinden in Zeist en wegtrekt naar andere gemeenten. Dit is niet goed voor de vitaliteit van Zeist. Het vergroten van woningaanbod voor middeninkomens is dan ook een belangrijke opgave. Dit zal ook starters en jongeren helpen om makkelijker een woning te vinden in Zeist.

GroenLinks pleit voor minimaal 35% sociale huur en 30% middensegment woningen bij nieuwbouw
Indien nodig zal de gemeente actief grond gaan kopen om op deze wijze minder afhankelijk van projectontwikkelaars te zijn in de bovenstaande mix.

We stimuleren alternatieve woonvormen
Om nieuwe woonvormen zoals coöperaties, woonzorgclusters en woongroepen te stimuleren, gaat de gemeente grond of vastgoed verkopen aan wooncoöperaties. We gaan samenwerkingen aan met particuliere initiatieven en sturen in bestemmingsplannen ook aan op kleinschalige alternatieve woonvormen.

We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen
Leegstand leidt tot ergernis, verpaupering en vandalisme. Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden bieden echter een uitgelezen kans om binnen de bebouwde omgeving nieuwe woningen te realiseren. Over leegstaand vastgoed heeft de gemeente maar beperkte zeggenschap (zij is immers geen eigenaar). Het stimuleren van transformatie naar woningen kan eventueel wel via subsidieregelingen of wijzigingen in het bestemmingsplan plaatsvinden.

We maken het voor ouderen aantrekkelijker om door te stromen naar een beter passende woning in de eigen buurt
Samen met woningcorporaties worden er passende woningen of woonvormen beschikbaar gesteld aan ouderen.

We zoeken naar passende woonvormen voor zorgvragers
Mensen met een bepaalde zorg- of ondersteuningsbehoefte wonen steeds vaker thuis. Dit vraagt om woningen waar mensen goed kunnen functioneren. Deze doelgroep is zeer divers en vraagt om verschillende woonvormen: geclusterd of juist verspreid, geschikt voor fysieke of visuele beperkingen of juist voor mensen met een psychische aandoening. GroenLinks gaat samen met de gemeente op basis van de individuele situaties op zoek naar de best passende oplossingen.

We pleiten voor meer aanbod voor spoedzoekers en bijzondere doelgroepen
De druk op de woningmarkt zorgt ervoor dat mensen lang moeten wachten op een (sociale) huurwoning. Dit leidt tot problemen voor mensen die door omstandigheden snel huisvesting nodig hebben. Daarnaast zien we ook andere doelgroepen die vragen om snel beschikbare huisvesting, bijvoorbeeld statushouders of uitstromers uit beschermd wonen of uit de maatschappelijke opvang. Tijdelijke woningen en flexibele woonvormen zoals tiny houses kunnen zorgen dat mensen sneller een (tijdelijke) oplossing vinden.