GroenLinks beschermt het landschap en bouwt niet in het groen
Door maximaal de bestaande bebouwde omgeving te benutten beschermen we bestaande natuurlijke (hoogwaardige) landschappen. Het inpassen van nieuwe ontwikkelingen in bestaande omgeving vergt zorg en aandacht om verrommeling tegen te gaan en beschikbare ruimte optimaal te benutten. We zien het gebied bij station Driebergen-Zeist als een mogelijke nieuwbouwlocatie, mits zo ingepast dat bestaande ecologische verbindingen niet aangetast worden.

We handhaven robuuste natuurzones
Bij het opstellen van de omgevingsvisie zorgen we voor een goede zonering van natuurgebieden in de gemeente, met gebieden voor recreatie, en gebieden waar de natuur de voorrang krijgt.

We ontwikkelen (waar het kan) nieuwe klimaatbestendige natuur
Naast het behoud van bestaande bomen en bossen, wijzen we prioriteitsgebieden aan voor natuurontwikkeling, en letten er bij inrichting van nieuw groen op dat soorten bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

We zetten in op het verbeteren van ecologische verbindingen
Een goede verbinding tussen natuurlijke zones is essentieel voor de natuur. Hoewel het Natuurnetwerk Nederland nooit goed doorgang heeft gevonden, kunnen we ook binnen de gemeente stappen zetten. We gaan een bijenlint aanleggen en identificeren plekken waar we ecologische verbindingen tussen natuurgebieden op Zeister grondgebied kunnen aanleggen en versterken, onder andere in het Kromme-Rijngebied van Groenekan tot Odijk.

GroenLinks zet zich in om het Krommerijngebied aan te wijzen als Bijzonder Provinciaal Landschap
We willen dat de gemeente Zeist gaat samen werken met omliggende gemeenten, het waterschap en de Provincie om het gebied een voorloper te maken op gebied van natuurherstel, biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuur-inclusieve en circulaire landbouw en extensieve recreatie. Dit draagt bij aan de ambitie om te komen tot een aaneengesloten en robuuste natuurcorridor van Groenekan tot en met Odijk