In Zeist zijn er al veel initiatieven die hieraan bijdragen, zoals: de Heuvelrugtuinen, een bijenoase en de aansluiting bij Nederland Zoemt. Ook benadrukken wij het belang van samenwerkingen met bijvoorbeeld het Utrechts Landschap en Staatbosbeheer om biodiversiteit te bevorderen. Zij zijn immers de beheerders van grote stukken natuur in de gemeente Zeist. 

GroenLinks ontwikkelt een concreet actieplan voor biodiversiteit
We gaan zo snel mogelijk aan de slag met een ambitieuze uitvoeringsagenda voor de biodiversiteitsvisie ‘Samen voor meer biodiversiteit in Zeist’, waarbij we samenwerken met lokale en regionale milieu- en belangenorganisaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het inbedden van biodiversiteit bij alle ruimtelijke ontwikkelingen, door natuurvriendelijk ontwerp, door aanleg van natuurverbindingen en door geschikte soortkeuze. Bij het beheer van de openbare ruimte (zoals gazonnen en bermen) kiezen we ook voor inheemse soorten, passen we het maaibeleid aan (in mei niet maaien en vóór het maaien eerst plastic afval verwijderen) en bestrijden we invasieve exoten.

We stellen een stadsecoloog aan
Dit doen we eventueel samen met omliggende gemeenten. De stadsecoloog adviseert en ondersteunt in de uitvoering van het uitvoeringsplan biodiversiteit, zorgt voor een ecologisch beheer van gemeentelijk groen, zorgt voor aanplant van inheemse soorten en let bij nieuwe ontwikkelingen op ecologische aandachtspunten.

We stimuleren de rol van bewoners bij het bevorderen van biodiversiteit
De inwoners van de gemeente kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Niet alleen in en rond eigen huis en tuin, maar ook bij het gemeentelijk groenbeheer, bij het inventariseren van (stads)natuur en als bron van kennis bij beleidsontwikkeling. We zorgen daarom voor voldoende inbreng van bewoners bij het beheer van hun directe groenomgeving, en blijven bewoners activeren en informeren over bestaande initiatieven via een bewustwordingscampagne.

We ondersteunen lokale biodiversiteit initiatieven
De gemeente gaat lokale initiatieven die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit zoals de Heuvelrugtuinen, sedumdaken, Tiny Forests, stadslandbouw en Zeist Zoemt Duurzaam actief ondersteunen met promotie en waar nodig het beschikbaar stellen van middelen.

We inventariseren de biodiversiteit in Zeist
We brengen in kaart hoe het op dit moment staat met de biodiversiteit en welke trends en ontwikkelingen de biodiversiteit bedreigen of juist bevorderen. Zo kunnen we in de toekomst beter in de gaten houden hoe het gaat, waar (bedreigde) flora en fauna voorkomen en weten we beter wat er nodig is voor het bevorderen van de biodiversiteit.

We geven de voorkeur aan natuur-inclusieve ontwerpen
Bij beleidsontwikkeling en ruimtelijke ingrepen – bijvoorbeeld ten aanzien van ruimtelijke inrichting, infrastructuur en woningbouw – geven we biodiversiteit een centrale plek. Bij nieuwbouw geven we de voorkeur aan natuur-inclusieve ontwerpen, waarbij de leefomstandigheden van gebouw gebonden soorten zoals de zwaluw en de vleermuis worden verbeterd en meer (natuurlijk) groen in de directe woonomgeving wordt toegepast.