Dit levert problemen op voor de kweldruk in het Kromme Rijngebied, waardoor er geen voedselrijk grondwater meer aan de oppervlakte komt. Het tekort aan water heeft negatieve gevolgen voor de kenmerkende natuurwaarden in beide gebieden. GroenLinks wil daarom samen met andere partijen actief werken aan een andere inrichting van ons waterbeheer. Daarbij staan zorg voor de natuur, bescherming tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering en voldoende (gezond) drinkwater centraal.

We nemen maatregelen om vervuiling van water tegen te gaan
We beschermen de waterkwaliteit zoveel mogelijk met maatregelen bij de bron van vervuiling. We bouwen met onschadelijke materialen, vangen medicijngebruik zoveel mogelijk bij de bron op (bijvoorbeeld met een pharmafilter bij zieken – en verpleeghuizen) en ontmoedigen gebruik van niet-ecologische bestrijdingsmiddelen en kunstmest door boeren, tuinders en bewoners.

We richten het watersysteem anders in
We nemen maatregelen om het grondwaterpeil te herstellen en beschermen, om verdroging op de zandgronden tegen te gaan en de kweldruk in het Kromme Rijngebied te herstellen. Het bij subthema “klimaatadaptatie” genoemde afkoppelen en ontharden zijn hiervoor geschikt.

We verbeteren de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater
Door oevers van vijvers, poelen en sloten zoveel mogelijk natuurvriendelijk aan te leggen en te beheren verbeteren we de ecologische kwaliteit. We leggen waar mogelijk natuurvriendelijke oevers aan die een beschutte leefomgeving vormen voor insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en vissen. We werken hierbij samen met het waterschap.