Niet geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dat betekent dat we investeren in preventie in de breedste zin van het woord omdat wij geloven dat voorkomen beter is dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. Je wilt gezond zijn én je gezond voelen. GroenLinks zet in op Positieve Gezondheid, waarbij de nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of de ziekte zelf.

Programmapunten Preventie

We gebruiken het principe van Positieve Gezondheid in beleid en begroting
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte, maar op mensen zelf. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht aan. We willen dat de gemeente Zeist daarom op Positieve Gezondheid gaat inzetten. Met inwoners en maatschappelijke organisaties komen we samen tot een concrete visie, tot doelen en acties om zo de gezondheid en het geluk van de Zeistenaren te verbeteren. 

We sluiten een lokaal preventieakkoord met extra aandacht voor de jeugd
Samen met lokale maatschappelijke en commerciële organisaties worden concrete maatregelen opgesteld om sporten, bewegen en gezonde voeding te stimuleren. We geven extra aandacht aan wijken in Zeist die kampen met een gezondheidsachterstand en betrekken inwoners hierbij. We geven hierbij prioriteit aan zowel de jeugd als de vergrijzende bevolking van Zeist.

Programmapunten Zorg in de Wijk

We brengen multifunctionele buurtvoorzieningen tot stand
De komende jaren gaan we - in nauwe samenspraak met buurtinitiatieven, samenwerkingsverbanden van bewoners en welzijnsorganisatie MeanderOmnium - een net van multifunctionele buurtvoorzieningen tot stand brengen die laagdrempelig en toegankelijk zijn voor alle inwoners. Voorbeelden hiervan zijn de coöperatie ‘Austerlitz Zorgt’ en de ontmoetingsplek ‘Het Binnenbos’. Buurthuizen zijn de basis voor sociale wijkteams en een plek voor ontmoeting, hulpverlening, scholing, opvoedingsondersteuning, wijkontwikkeling en zorg. Buurthuizen verschaffen ruimte aan vrijwilligersclubs en ateliers die broedplaatsen kunnen worden voor kunstbeoefening (theater, muziek, beeldende kunst). Buurthuizen Plus!

We pleiten voor het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’
Sommige inwoners kampen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen, bijvoorbeeld rond opvoeding, maar ook rond geestelijke gezondheid, schuldhulpverlening en wonen. GroenLinks pleit voor hulp en ondersteuning in samenhang en stuurt mensen niet van loket naar loket. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, is er een regievoerder (of casus-regisseur) die zorgt dat er goed wordt samengewerkt. Dat voorkomt onduidelijkheid bij het gezin en bij de betrokken hulpverleners.

We inventariseren op wijkniveau spelende zorgvragen
Met hulpverleners en bewoners inventariseren we op welke domeinen er geïnvesteerd moet worden en met welke acties dat het beste gedaan kan worden.

Programmapunten Passende en Betaalbare Zorg

GroenLinks geeft ruimte aan woongroepen voor mensen met zorgvragen
Mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen moeten daarvoor letterlijk en figuurlijk de ruimte krijgen. In een woongroep houden mensen optimale zeggenschap over hoe zij hun zorg en woonomgeving willen inrichten.

We zetten ons in voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor GGZ-begeleiding en beschermde woonvormen, want een oplossing begint op een plek waar mensen zich veilig thuis voelen. GroenLinks streeft naar een divers aanbod van verschillende vormen van begeleid wonen en wil voldoende inloopcentra, GGZ-informatiepunten en time-outvoorzieningen voor mensen in crisis die even op adem willen komen.

We pleiten voor betere ondersteuning van mantelzorgers
We betrekken mantelzorgers bij de zorgvraag, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers.

We willen meer aandacht voor zorgvragen bij jongeren met een migratie achtergrond
Kinderen en jongeren met een migratie-achtergrond vinden vaak moeilijk hun weg naar Jeugdhulp wanneer ze hulp nodig hebben. We gaan daarom meer aandacht besteden aan culturele verschillen tussen jongeren. We investeren in de jeugd door in te zetten op preventie en samenwerking met belangrijke partners zoals de huisarts en geboortezorg-professionals.

We willen meer aandacht voor kinderen en jongeren met verstandelijke beperkingen
Er is te weinig aandacht voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. GroenLinks zet zich daarom in voor meer kennis en expertise in de (jeugd)hulpverlening voor deze groep