De informatie is begrijpelijk en toegankelijk ook voor mensen met een buitenlandse achtergrond of verstandelijke beperking. Privacy is een groot goed maar staat onder druk door steeds verdergaande automatisering. GroenLinks vindt dat de gemeente er continu voor moet waken dat de gegevens van haar inwoners veilig zijn en alleen worden gebruikt waarvoor ze strikt noodzakelijk zijn. Digitalisering brengt nieuwe risico’s (hackers) en kansen (open source en transparantie) met zich mee. GroenLinks vindt dat de gemeente hiervoor de meest actuele ontwikkelingen moet volgen.

GroenLinks is voorstander van een proactieve overheid
Er wordt onderzoek ingesteld om vast te stellen welke gemeentelijke diensten in aanmerking komen om aan te passen naar een proactieve dienstverlening. Zo zou de gemeente omwonenden proactiever kunnen informeren over aangevraagde en geplande wijzigingen in hun directe leefomgeving, zoals aanvragen voor kap- en bouwvergunningen. Daarmee stimuleert de overheid vroegtijdige inspraak en betrokkenheid bij bewoners. Inwoners krijgen de mogelijkheid gegeven hiervan af te zien (opt out).

We ontwikkelen nieuwe communicatievormen voor de wijken
Er komt per wijk een (digitaal) overzicht dat laat zien wat er in elke wijk gebeurt en welk beleid er wordt uitgevoerd: welke plannen zijn er in een wijk en in welke fase van besluitvorming zijn ze? Inwoners kunnen eens per jaar meelopen met een rondleiding van de wijkmanager in de eigen buurt. De wijkmanager geeft uitleg over het beleid in de wijk en in de gemeente in het algemeen. Inwoners kunnen ter plekke zaken over hun buurt delen met de wijkmanager. 

We stellen een digitaliseringsagenda op met aandacht voor privacy, beveiliging en ethiek
Digitalisering speelt een steeds grotere rol in het dagelijks binnen gemeenten. Processen en gegevens worden steeds verder geautomatiseerd. De risico’s worden daarmee ook steeds groter, systemen zijn kwetsbaar voor hackers en de privacy van burgers kan in het geding komen doordat gegevens onnodig worden opgeslagen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente hiervoor beleid opstelt en maatregelen implementeert naar de meest recente inzichten. Ook voor het gebruik van ‘devices’ als camera’s en meetapparatuur komt er een register zodat transparant is welke worden gebruikt.

We waarborgen de privacy van inwoners
GroenLinks wil het privacybeleid met het oog op steeds verdergaande digitalisering evalueren en actualiseren als dat nodig is.

We kiezen voor Open Source software en standaardisatie
De ICT in de gemeente is complex en bestaat uit veel verschillende systemen. Open Source en standaardisatie bieden kansen om de ICT te verbeteren door de verwerking te vereenvoudigen. Er zijn diverse landelijke initiatieven voor de ontwikkeling van Open Source componenten waar de gemeente bij kan aansluiten. Open Source kent ook uitdagingen zoals continuïteit en onderhoud. Daarom is er een visie en strategie nodig voor de toepassing en ontwikkeling van Open Source.