In een circulaire economie wordt efficiënter gebruikt gemaakt van grondstoffen door zoveel mogelijk te hergebruiken, producten circulair te ontwerpen en, als nieuwe grondstoffen nodig zijn, zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen te gebruiken. Het delen van producten hoort hier ook bij. Het circulair maken van de economie gaat wat ons betreft samen met ‘consuminderen’; door minder producten te gebruiken en dus te produceren kan immers de meeste winst worden behaald. In de circulaire economie wordt zowel rekening gehouden met de ecologische grenzen van onze planeet als het sociale fundament. Dit wordt helder geïllustreerd en beschreven in het Donut model van Kate Raworth. 

GroenLinks wil afval voorkomen en (als dit niet lukt) afval goed scheiden
Bij de verwerking van afval geven we de voorkeur aan: 1) preventie 2) hergebruik 3) recyclen 4) verbranden en 5) in het uiterste geval: storten. Om gebruik van afval terug te dringen zetten we in op een continue bewustwordings- en gedragsveranderings-campagne. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs. We verkennen ook mogelijkheden om ons afvalsysteem verder te optimaliseren (met meer nadruk op het goed scheiden van afval), voor het invoeren van gedifferentieerde tarieven of voor een verhoging van belasting op afval. Daarbij houden we wel oog voor de betaalbaarheid voor lagere inkomens.

We stimuleren de gemeente om een actieve rol te spelen in het koppelen van regionale grondstofstromen
We willen dat de gemeente een actieve (regie)rol op zich neemt bij grondstofkringlopen. We brengen samen met partijen uit de regio kringlopen van bedrijven in kaart en werken aan een strategie voor het sluiten van kringlopen en om zo reststromen waarde te geven.