Maatregelen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan moeten volgens ons onderdeel zijn van al het gemeentebeleid met daarin een balans die recht doet aan de mens en tegelijkertijd de ecologische grenzen respecteert.

GroenLinks pleit voor een goede balans tussen ‘het sociale fundament en het groene plafond’
We hanteren het Donut-model van Kate Raworth bij het opstellen van beleid en begroting. Het Donut-model beschrijft welke ruimte er is tussen een sociaal fundament en een ecologisch plafond met als doel te werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving binnen de grenzen van de aarde. De gemeente hanteert dit model voor de begroting en het beleid. Om deze stap te zetten, wordt een visiedocument opgesteld om te bepalen welke principes vanuit het model kunnen worden toegepast op de begroting en het beleid van de gemeente.

We zorgen in begrotingen voor ruimte voor het klimaat
We zorgen ervoor dat meetbare klimaatdoelstellingen worden verankerd in betreffende begrotingen (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan; Meerjarig onderhoudsplan Beheer Openbare Ruimte), met structureel budget voor klimaatbeleid.

We verhogen de OZB voor extra ruimte in de begroting: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten)
Momenteel loopt de gemeente inkomsten mis doordat de Onroerendezaakbelasting (OZB) relatief laag is. GroenLinks vindt dat de OZB kan worden verhoogd voor meer ruimte in de begroting.

We pleiten voor structureel extra geld voor Jeugdzorg, WMO en Participatiewet
Vanwege de decentralisatie van Jeugdhulp, WMO en Participatiewet, ontstaan tekorten op de begroting omdat er meer moet worden gedaan voor minder geld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat de overheid met een structurele oplossing komt. GroenLinks vindt dat de gemeente de VNG hierin moet steunen.

We bestrijden discriminatie bij het vinden van een geschikte stageplek
Een stage is niet alleen een voorwaarde om de opleiding met succes af te ronden, maar ook vaak de opstap naar een vaste baan. Jongeren met een migratieachtergrond komen in tegenstelling tot jongeren met een Nederlandse achtergrond echter maar moeilijk aan een stageplek. GroenLinks wil deze vorm van discriminatie bestrijden en verzoekt de gemeente om in overleg met jongeren, onderwijsinstellingen en bedrijven tot oplossingen te komen.

We promoten anoniem solliciteren
GroenLinks is voorstander van anoniem solliciteren en stimuleert de gemeente om dit toe te passen op haar eigen vacatures.

We onderzoeken ideeën ter verbetering van inclusie
Er komt een onderzoek naar inclusie en er wordt in kaart gebracht welke kansen er zijn voor verbetering. Sociale ondernemingen en organisaties die een positieve impact hebben op inclusie (zoals Abrona, Kringloop Zeist, De Weggeefwinkel, Samen voor Zeist, Bij Johannes en de Taartenfabriek) krijgen ondersteuning en ook nieuwe initiatieven worden gestimuleerd.

We pleiten voor meer budget voor de inclusie-agenda
We zetten vol in op de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we toegankelijker. Maar er kan ook nog meer worden gedaan voor het onderwijs en de arbeidsmarkt, zodat meer mensen een kans krijgen om mee te doen. GroenLinks wil dat hiervoor op projectbasis middelen voor vrij gemaakt worden. 

We halen de doelstellingen van Vollenhove Vooruit naar voren
De ambities en doelstellingen van Vollenhove Vooruit staan nu gepland voor 2035. Om de sociale cohesie sterker te stimuleren, wordt een groot aantal van deze doelstellingen naar voren gehaald. Best practices worden ook ingezet in andere wijken