Openbaar vervoer is veelal schoner en efficiënter in ruimtegebruik dan de auto. Ook zijn OV-verbindingen belangrijk om mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken en te houden. GroenLinks is daarom voorstander van het doortrekken van de tramlijn van Uithof naar Zeist, onder voorwaarde van een goede landschappelijke inpassing. 

We versnellen de verduurzaming van mobiliteit
Om gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer terug te dringen zet GroenLinks in op maximaal gebruik van OV en fiets. We zijn voorstander van het gebruik van elektrische voertuigen: dat stimuleren we door het bieden van voldoende laadpunten voor auto’s en openbare laadpunten voor elektrische fietsen. Ook breiden we het aantal parkeerplaatsen voor deelauto’s uit. In aanbesteding van openbaar vervoer door de provincie wordt wat ons betreft ingezet op elektrisch of waterstof.

We investeren in fietsroutes en geven voorrang aan de fiets
We maken fietsen aantrekkelijker zodat onze inwoners vaker hun auto laten staan. Er komen snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbindt. Waar nodig maken we extra fiets-parkeerplekken en bewoners krijgen de mogelijkheid om autoparkeerplekken om te zetten in fiets-parkeerplekken. Doorgaande fietsverbindingen krijgen voorrang bij kruisingen.

We voeren een goedkoop busabonnement in voor minima
Iedereen moet gebruik kunnen maken van duurzaam vervoer, ook wie weinig te besteden heeft. Daarom financieren we een goedkoop busabonnement voor minima.

We pleiten voor verlaging van de maximumsnelheid in de bebouwde kom
Veiligheid op straat is essentieel voor kinderen én volwassenen. Om daarvoor te zorgen, verlagen we de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km per uur en weren we doorgaand verkeer uit woonwijken. Wij onderzoeken hoe wij de maximumsnelheid van 30 km per uur effectief kunnen realiseren. Snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan.

We zetten parkeerbeleid actief in om autogebruik te ontmoedigen
We stimuleren deelauto’s in de gebieden met een hoger parkeertarief. De vergunning voor een tweede auto is substantieel hoger om zo te stimuleren dat men meer gebruik gaat maken van bijvoorbeeld deelauto’s. We heffen een kwart van de parkeerplaatsen op en maken daarvan ruimte voor groen en fietsers en voetgangers. Buurten rondom OV-knooppunten kennen hogere parkeertarieven dan buurten waar inwoners meer afhankelijk zijn van een auto.

We experimenten met parkeernormen in nieuwe woonwijken
We onderzoeken bij nieuwbouwprojecten de mogelijkheden voor lagere parkeernormen (minder parkeerplaatsen) in combinatie met andere regelingen als gebruik van een (elektrische) deelauto, subsidie op een OV-abonnement of de aanschaf van een fiets.

We onderzoeken de mogelijkheden van belonen van inwoners die geen auto óf een elektrische auto hebben
Inwoners die investeren in een elektrische auto of er juist voor kiezen om geen eigen auto te bezitten dragen bij aan verschillende doelstellingen zoals schonere lucht, energiebesparing, ruimtebesparing. Is het mogelijk hen ook te belonen en daarmee andere inwoners ook te stimuleren over te stappen naar elektrisch rijden of afstand te doen van hun auto?