Politieke Omgangsvormen

Manifest Politieke Omgangsvormen

Afgelopen half jaar heeft er zich in de Zeister politiek een klacht afgespeeld. Dat is een hele lastige tijd geweest voor de hele Zeister politiek maar vooral voor de direct betrokkenen. En de vraag is natuurlijk: wat we leren we hier nou van?
De fractie van GroenLinks heeft een zespuntenplan opgesteld over hoe wij met elkaar willen omgaan in de Zeister politiek. Ronald licht deze zes punten toe.

Manifest voor een empathische, kritische en verbindende politiek

GroenLinks Zeist staat voor een verbindende, kritische, mensgerichte, empathische, warme en relationele manier van politiek bedrijven. Daarom staan wij voor de volgende zes punten. Wie doet er mee?

1.    Begrip voor elkaar

De ene partij is de andere niet. Dat is de kracht van een pluriforme democratie. GroenLinks is een inhoudelijke partij en veranderingsgedreven. Daarin verschillen we van sommige andere partijen. We willen ervoor waken dat dergelijke cultuurverschillen een effectieve samenwerking in de Raad in de weg kunnen staan. Wij gaan hierover doorlopend het gesprek aan. Niet om onszelf of de ander te willen veranderen, maar om te vertellen over onze drijfveren en kennis te nemen van de drijfveren van de ander. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar.

2.    C’est le ton qui fait la musique

Het is de toon die de muziek maakt. Eén van de wettelijke taken van een gemeenteraadslid is de controlerende taak, en als veranderingsgezinde partij is GroenLinks van nature wat ongeduldig van aard. Dat kan kritische vragen opleveren, en het is in een duaal bestel ook goed om kritisch te zijn. Maar we bewaken wel de balans en de toon daarin, benoemen ook wat goed gaat, geven een compliment daar waar dat verdiend is, en stellen geen onredelijke eisen. Richting het College stellen we doelen, het debat voeren we vooral met de andere politieke fracties, en altijd met respect. We blijven daarbij zo veel mogelijk op hoofdlijnen en gaan alleen de details in als het onderwerp daarom vraagt.

3.    Politiek is mensenwerk

We onderhouden intensieve en vriendelijke banden met alle collega-raadsleden. Wederzijds begrip begint bij elkaar kennen. We zoeken dit contact actief op. Ook onderhouden we warme en actieve contacten met relevante stakeholders in de samenleving, maatschappelijke partners en organisaties met wie we als politiek samenwerken, en de inwoners van de gemeente Zeist.

4.    Samen zijn we sterk

In de politiek is het goed dat elke partij een eigen profiel heeft en eigen speerpunten. Daarmee is er onderscheid en valt er wat te kiezen. Maar dat wil niet zeggen dat elke partij altijd haar eigen plan hoeft te trekken. In veel gevallen vinden we elkaar op inhoud en kunnen dan ook samen optrekken bij het stellen van vragen, het formuleren van moties en het aangaan van de dialoog met de samenleving. In Zeist werkt GroenLinks samen in een coalitie, waarbinnen commitment bestaat over de realisatie van 86 ambities zoals omschreven in het Hoofdlijnenakkoord. Maar dat wil niet zeggen dat we de deur sluiten voor de andere fracties, GroenLinks zoekt bij voorkeur de verbinding met de héle Raad.

5.    Bruggen bouwen

Geen enkele fractie heeft in de Zeister raad in haar eentje een meerderheid. We hebben elkaar dus nodig om tot besluitvorming te komen. Vanuit het eigen gelijk ontstaat nog niet direct een verbinding met de andere fracties. Sterker nog, een te sterke focus op alleen de inhoud kan de ander afschrikken. Politiek is compromissen sluiten en bruggen bouwen naar een gezamenlijk belang. Bij het verdelen van woordvoerderschappen sturen wij daarom niet alleen op inhoudelijke kennis maar ook waar nodig op verbindende vaardigheden. 

6.    Hand in eigen boezem 

Goed en effectief samenwerken begint bij jezelf. Alle leden van de GroenLinks-fractie investeren daarom continu in zichzelf. Ieder raadslid heeft coaching vanuit een onafhankelijke begeleidingscommissie en ieder raadslid volgt elk seizoen minimaal één training die erop gericht is de eigen vaardigheden (niet de inhoud) te versterken. Want het kan altijd beter. Investeren in jezelf is de basis van investeren in samenwerking met de ander.