Woningbouw

Er is een enorm tekort aan betaalbare woningen en we willen graag een bijdrage leveren aan de oplossing. De komende vier jaar willen we gaan focussen op het bijbouwen van huizen in de categorie middeldure koop (tot maximaal 450.000) en middeldure huur (750 tot 1100 per maand). Dit maakt de woningmarkt toegankelijker voor starters en jongeren die anders soms tot hun dertigste nog bij hun ouders blijven wonen. Zij verdienen vaak te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur, maar kunnen ook dure huur niet betalen en hebben vaak moeite met het krijgen van een hypotheek. Er is momenteel een groot te kort aan woningen in het middeldure segment en daarom is het goed dat daar wordt bijgebouwd, om de doorstroming te bevorderen. Ook zetten we in op extra woningen voor docenten.

We koesteren het groen binnen de bestaande wijken en zijn terughoudend om daar in het groen te bouwen. Daarom kiezen we vooral voor realisatie van de opgave door onder andere in te zetten op een nieuwe woonwijk bij Station Driebergen-Zeist, waar op duurzame wijze hoogbouw kan worden gerealiseerd, met aandacht voor groen. Zo kunnen we meer mensen een woning bieden.

 

 

Natuur en klimaat

 

Uiteraard mogen ambities op het gebied van natuur, biodiversiteit en klimaat ook niet ontbreken in het coalitieakkoord. Daarom wordt er – in samenwerking met de samenleving - een klimaatplan opgesteld, gebaseerd op al eerder aangenomen beleidsstukken. De doelstelling is dat Zeist in 2050 energieneutraal is en van het aardgas af. We willen de ecologische diversiteit vergroten en de teruggang juist tegengaan. Dit doen we door het groen te versterken, in te zetten op schonere lucht, schoon water en schone grond en Zeist klimaatbestendig maken. Meer water in Zeist om biodiversiteit te versterken en hittestress tegen te gaan, speelt hierbij een belangrijke rol.

Als het gaat om duurzaamheid, is het ook belangrijk om te richten op een circulaire economie. Ook hier zullen we op inzetten.

Verder is het belangrijk om het bewustzijn te vergroten. Bij de bewustwording, stimulering en activering is een belangrijke rol weggelegd voor maatschappelijke partners, zoals Stichting energie Zeist, Samen Duurzaam Zeist en de woningcorporaties.

 

Meedoen

Daarnaast vinden we het uiteraard belangrijk dat iedereen mee kan doen. Voor sommige groepen in de samenleving is dit helaas niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld wanneer iemand moeite heeft met het lezen, schrijven en/of spreken van de taal. In Zeist zijn ruim 4.300 mensen laaggeletterd. In de aankomende vier jaar willen we dat er 2.000 mensen een passend taaltraject hebben gevolgd. We zetten dus de huidige taalaanpak voort! Ook kinderen zijn een kwetsbare doelgroep. Daarom willen we aansluiten bij de gelijke-kansen-alliantie voor kinderen. Verder willen we een “Iedereen telt mee maatschappij Zeist” realiseren, waarbinnen iedere persoon van welke afkomst, seksualiteit, gender, bekwaamheid, religie of kenmerk dan ook zich veilig en geaccepteerd voelt. Ook het steeds meer letterlijk en figuurlijk wegnemen van drempels voor inwoners met een beperking is noodzakelijk om mee te tellen. In het kader van de inclusie-agenda wordt hier een campagne voor opgestart. De ambitie is om de meest toegankelijke gemeente van Nederland te worden.

 

Positieve gezondheid

Ook positieve gezondheid is belangrijk voor GroenLinks. Zo zet de coalitie in op het ondersteunen van hen die solidair zijn met mensen met een beperking, psychische klachten of een langdurige zorgbehoefte (mantelzorgers).

Gezondheidsverschillen, gebaseerd op sociaal-economische gronden, worden actief bestreden. Behoud en versterking van de kwaliteit van zorg en welzijn, het terugdringen van (gezondheids) ongelijkheid en het vergroten van gezond leven heeft hoge prioriteit. Dat doen we op een duurzame manier, door te investeren in preventie en digitalisering. We gaan dus niet alleen pleisters plakken, maar we gaan mensen ook verder helpen door nieuwe kansen te bieden. Uiteraard willen we de mensen bereiken die hier het meeste van kunnen profiteren.

Verder is inmiddels vrij bekend dat er sinds de decentralisatie landelijk in de jeugdzorg geld tekort is en steeds meer professionals vertrekken vanwege de hoge druk. Met prioriteit richten we onze aandacht op het creëren van randvoorwaarden voor het vasthouden en aantrekken van jeugdzorg professionals.  Het werk voor de professional wordt dan aantrekkelijker, er is meer tijd voor vraagverheldering en voor gedegen onderzoek voor het bepalen van de passende hulp en zorg aan het kind en gezin. Ook wordt het actieprogramma ter voorkoming van eenzaamheid voortgezet.

 

We kijken ernaar uit om Zeist de komende vier jaar nog duurzamer, menselijker en eerlijker te mogen maken!