Sanatoriumbos

Op de agenda van debat en raad van 10 juli stonden twee voorstellen m.b.t. het Sanatoriumbos: een voorstel om de bebouwing wat aan te passen en een voorstel om een aantal procedures te bundelen. Onderstaand de bijdrage van GroenLinks.

Bijdrage GroenLinks Sanatoriumbos raad 10 07 07

Voor ons liggen twee raadsvoorstellen met betrekking tot het Sanatoriumbos.

Eén met betrekking tot een aanpassing van het kader van het bouwplan van Reinaerde, en een voorstel over het toepassen van een coördinatieregeling m.b.t. de diverse vergunningsprocedures.

Mijn fractie heeft er behoefte aan voordat ik in ga op deze twee voorstellen een kort woord te spreken over haar positie m.b.t. de bebouwing van het Sanatoriumbos als zodanig. Dit mede naar aanleiding van uitlatingen gedaan door meesprekers tijdens de RondeTafel-behandeling van dit onderwerp. De fractie van GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen de bouwplannen in het Sanatoriumbos.

Op 17 mei 2005 heeft de raad zich in meerderheid uitgesproken vóór het aanvaarden van de clusterovereenkomst Zorgpilot, waarbinnen de bouwplannen in het Sanatoriumbos vallen. Ik heb toen reeds betoogd in mijn bijdrage aan het debat dat het door de raad aanvaarden van de clusterovereenkomst een Point of no-return betekent m.b.t. de besluitvorming over de bouw in het Sanatoriumbos.

In de tussentijd is er het nodige gebeurd: er zijn verkiezingen geweest en er is een nieuwe coalitie gevormd. Het feit dat GroenLinks deelneemt in deze coalitie wil niet zeggen dat haar standpunt t.a.v. het Sanatoriumbos veranderd is, zoals gesuggereerd werd door twee meesprekers aan de Ronde Tafel van 26 juni.

GroenLinks respecteert het democratisch genomen besluit van mei 2005, dat heb ik ook ten overstaan van u gezegd in het debat over het coalitieakkoord in mei vórig jaar.

Niet voor niets heb ik al vóór het aannemen van het raadsbesluit Zorgpilot gezegd dat het aangaan van de clusterovereenkomst een Point of no return was.

Tenminste wat betreft de besluitvorming in de raad: de nog te volgen WRO- en mogelijke juridische procedures zijn een ander verhaal. Mocht daaruit voortkomen dat er niet gebouwd kan worden in het Sanatoriumbos, dan ontstaat er voor mijn fractie een nieuwe situatie.

Dit brengt mij bij één van de raadsvoorstellen, namelijk nummer 248, handelend over de coördinatieregeling. GroenLinks acht het een goede zaak dat de hele gang van zaken rond de diverse procedures zo helder mogelijk verloopt, voor álle betrokkenen.

De voorgestelde bundeling van procedures biedt daarop naar onze mening de beste mogelijkheden. Eendachtig ook datgene dat de woordvoerder van de Stichting Milieuzorg Zeist, een van dé locale ervaringsdeskundigen daar waar het gaat om procedures, daarover tijdens de Ronde Tafel gezegd heeft.

En laten we gezien ik nét gezegd heb heel duidelijk zijn; eerlijk gezegd hoopt GroenLinks dat de uitkomsten van de nog te volgen procedures leiden tot het niet bouwen in het Sanatoriumbos. We hebben er dus nét als de andere tegenstanders van deze bebouwing alle belang bij, dat de procedures zo goed en inzichtelijk mogelijk doorlopen worden. Onze inschatting is dat het toepassen van de coördinatieregeling daar de beste garantie voor is.

Wat betreft de aanpassing van het kader, raadsvoorstel 244, deze heeft de instemming van GroenLinks. Het gaat om een marginale aanpassing, maar die door wat meer te verdichten per saldo een klein beetje minder beslag op het bos zal leggen.

Wij zijn blij met de aan de Ronde Tafel gedane toezegging dat het bestaande speelterrein gehandhaafd kan blijven en dat er daarnaast nog een bij komt in het nieuwe wijkje.

Maar nog blijer kunnen wij gemaakt worden als uit het vervolgproces volgt, dat dit wijkje helemaal niet gebouwd kan worden in het Sanatoriumbos.

Mocht dit zo zijn, dan hoopt GroenLinks wél dat er dan nog een andere, wél aanvaardbare, locatie gevonden kan worden voor de integratieplannen van Reinaerde.

Frank Dirkse, namens de GroenLinksfractie