Uitgangspunten Bestemmingsplan Zeist-noord vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 19 juni zijn is de Nota van uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Zeist-noord vastgesteld.

Dit raadsvoorstel kon rekenen op brede steun in de raad waaronder die van GroenLinks. Wél moesten er daarvoor eerst twee wijzigingen komen en die kwamen er dan ook: Het speelveld aan de Nic. Beetslaan blijft deze bestemming houden en er komt daar geen mogelijkheid voor huizenbouw. Daarnaast stemde GroenLinks tegen de zoeklocaties voor bouwen van Altrecht in de nog groene hoeken van het van het Sanatoriumterrein. Ook dit wijzigingsvoorstel haalde een meerderheid. Onderstaand de bijdrage van Frank Dirkse aan het debat over deze Nota van Uitgangspunten.

Bijdrage GroenLinks Bestemmingsplan Zeist Noord ( 07RAAD0211)

Voor ons ligt ter besluitvorming een raadsvoorstel wat de vaststelling van de nota van uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Zeist Noord beoogt.

In grote lijnen kan GroenLinks zich vinden in de uitgangspunten zoals deze staan omschreven in de nota en de toelichtende tekst daarbij. Met uitzondering van het Sanatoriumbos komen de uitgangspunten goed overeen met datgene wat in de wijkvisie Zeist-Noord staat. Er is vóór het opstellen van deze nota een inventarisatieronde geweest en die heeft mede tot bijstellingen geleid. Goede bijstellingen naar de mening van GroenLinks. Zo zijn we blij met het niet tot parkeren bestemmen van een stuk groen achter de garages aan de laan van Vollenhove.

Maar er zitten ook een aantal pijnpunten voor GroenLinks in deze nota. Voor het speelveld en de gymzaal aan de Nic Beetslaan wordt om een wijzigingsbevoegdheid gevraagd om, weliswaar na onderzoek, woningbouw mogelijk te maken op deze locatie. GroenLinks is hier tegen en wil dat dit stuk de oorspronkelijke bestemming behoud. Het is immers de enige sport-speelplaats van enige omvang in de wijk. GroenLinks is voor binnenstedelijke verdichting, maar niet tot elke prijs. Dit is nu typisch zo’n voorbeeld van waar je het niet moet doen.

Een ander pijnpunt is, los van de bouwplannen in het Sanatoriumbos, maar daar komen we later over te spreken, het bestemmen van twee zoeklocaties aan de voorzijde van het Sanatoriumterrein. GroenLinks heeft aangegeven nadat het besluit over het buurtschap gevallen was 2 jaar geleden, dat elke verder bebouwing van het Sanatoriumbos onbespreekbaar is. Als Altrecht wil herstructureren doet zij dit maar binnen het bestaande bebouwde gebied van haar terrein.

GroenLinks is blij met de groenbestemming van het voormalige spoortracé door de wijk Valckenbosch. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten, enerzijds blijft groen in de wijk behouden, anderzijds blijft een stuk cultuurhistorie zichtbaar in de wijk.

Tijdens de Ronde Tafel heeft de Kombinatie ’86 een interessant plan op tafel gelegd m.b.t. herontwikkeling van het gebied aan de AC Kerckhofflaan. GroenLInks vindt deze plannen uitstekend passen in de uitgangspunten voor het bestemmingsplan en wil dan ook dat er een wijzigingsbevoegdheid opgenomen wordt waardoor dit plan mogelijk gerealiseerd kan worden.

We stellen één tekstuele wijzingvoor m.b.t. de formulering van de uitgangspunten in de nota onder paragraaf 1.1.1 Daartoe dienen we samen met de PvdA een amendement in. Dit amendement spreekt verder voor zich.

Amendementen m.b.t. de zoeklocaties op het Sanatoriumterrein en de wijzigingsbevoegdheid aan de Nic. Beetslaan zullen door de fractie van GroenLinks ondersteund worden. Voor het overige stemmen wij in met de nota van uitgangspunten Bestemmingsplan Zeist Noord.