Tijd voor verandering in Zeist
Tijd voor verandering in Zeist

Verandering begint in Zeist

Iedereen moet de kans krijgen vrij, gezond en gelukkig te kunnen leven. Ook in Zeist. En dat is waar GroenLinks ook in de gemeente Zeist voor strijdt. Stem daarom op 21 maart GroenLinks.

In dit artikel kun je een samenvatting van ons programma lezen. Onderaan het artikel kun je doorklikken naar het hele programma

EERLIJK DELEN

Oude en jonge mensen. Mannen en vrouwen. Homo’s en hetero’s. Witte, bruine en zwarte mensen. Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en mensen zonder die beperkingen.  Rijke mensen en mensen met weinig geld. Mensen die al lang in Nederland wonen en nieuwkomers. Hoog- en laagopgeleide mensen. Allemaal moeten ze kunnen meedoen in de samenleving.  En zich kunnen ontwikkelen.

De meeste mensen redden het op eigen kracht om een leven op te bouwen waarin ze deel uitmaken van de maatschappij. Anderen redden het niet. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen: armoede, de leefomgeving, taalachterstanden, gebrekkige scholing, gebrekkige toegankelijkheid van gebouwen en winkels of het openbaar vervoer. Mensen die het op eigen kracht niet redden verdienen hulp.

Natuurlijk bestaan er al tal van instellingen en organisaties die zich inzetten voor hulp aan bepaalde groepen mensen.  Maar ook de overheid heeft hierin een belangrijke rol. En zeker ook de lokale overheid: de gemeente Zeist.

SAMEN LEVEN

De gemeente heeft bijvoorbeeld een belangrijke invloed als het gaat om de inrichting van de leefomgeving.  GroenLinks wil mensen in de woonwijken laten meedenken en meepraten over het inrichten van die leefomgeving.  En er daarbij voor zorgen dat alle betrokken partijen en bewonersgroepen zich gehoord voelen. Niet alleen de mensen die toch wel in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Ook de gemeente zelf moet keuzes maken die goed zijn voor de bewoners van de woonwijken. Zo wil GroenLinks niet bouwen in het groen. Bouwen moet binnen de bebouwde kom of op bestaande bouwvlakken, zoals terreinen van instellingen of door het ombouwen van bestaande kantoorpanden en bedrijfsruimten. En bouwen moet duurzaam en klimaatneutraal. Ook hoogbouw kan prima in een mooie en groene omgeving. Kijk maar de naar de nieuwbouw in Kerckebosch!

GroenLinks wil meer sociale huurwoningen. Corporaties moeten stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen. En voor (flat-) bewoners in de sociale huursector moet het mogelijk blijven om op enig moment te verhuizen naar een eengezinswoning. GroenLinks wil ook meer huurwoningen voor mensen met een inkomen tussen de 35.000 en 50.000 euro. Want zij kunnen niet terecht in een sociale huurwoning, maar kunnen ook geen huis kopen. Verder moeten veel meer woningen duurzaam worden. Dan gaan de energiekosten omlaag!

Zeist heeft de afgelopen jaren de Onroerend Zaakbelasting (OZB) verder verlaagd, terwijl die al redelijk laag was. GroenLinks is daartegen en wil terug naar het oude, redelijke niveau. De opbrengst kan de gemeente gebruiken voor het duurzaamheidsprogramma, een aanpassing van het minimabeleid en het aanpakken van achterstallig onderhoud aan wegen, fietspaden en groen. Ook de operatie om Zeist in 2030 klimaatneutraal te maken vergt nog extra inzet, en geld.

Een laag inkomen mag geen belemmering zijn om te sporten, cultureel actief te zijn of toegang te hebben tot het internet of de bibliotheek. GroenLinks wil meer sport- en spelmogelijkheden in de openbare ruimte, een gevarieerd sportaanbod voor senioren en meer sportmogelijkheden voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.

Zeist geeft, in verhouding tot andere gemeenten van dezelfde omvang weinig geld uit aan cultuur. Dat moet anders. Daarvan moeten bestaande culturele instellingen, maar ook nieuwe culturele initiatieven profiteren. Het doel is: een divers aanbod van hoge kwaliteit en voor iedereen.

Voor de jongere jeugd moet er in elke wijk een trapveldje zijn en voor de oudere jeugd een hangplek. Er heerst angst voor die plekken bij wijkbewoners. Daarom kwam het skatepark op Blikkenburg in plaats van waar die nodig was: Zeist Noord. Dat is verkeerd. GroenLinks wil overlast aanpakken, maar ook jongeren betrekken bij besluitvorming en uitvoering.

Alle kinderen moeten passend onderwijs kunnen krijgen. Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject. Volwassenen krijgen een (tweede) kans om achterstanden in opleiding weg te werken. Scholen bieden gezonde maattijden aan. Alle scholen hebben moestuinen. Pesten wordt niet getolereerd. Peuters gaan naar de peuteropvang, peuters met een taalachterstand nemen deel aan voorschoolse educatie.

GroenLinks wil discriminatie, onder meer op grond van afkomst en leeftijd, bestrijden. De gemeente zelf moet anoniem solliciteren mogelijk maken. GroenLinks wil een realistisch, humaan en rechtvaardig asielbeleid. Statushouders die in Zeist komen wonen moeten zo snel mogelijk letterlijk en figuurlijk de weg kennen in Zeist.

Op de begraafplaats moet ook islamitisch begraven mogelijk worden: graven richting Mekka kunnen we reserveren voor islamitische Zeistenaren.

KLIMAATVERANDERING

In Zeist merken we het nog niet zo sterk, maar overal in de wereld zijn de gevolgen van opwarming van de aarde al merkbaar: overstromingen, extreem lange periodes van droogte, sterkere tornado's, met als gevolg massale sterfte, honger, vluchtelingenstromen. Het zijn de armere mensen die hiervan de meeste ellende ondervinden. Er is maar één oplossing voor dit probleem: alles en iedereen, ook de gemeente Zeist, zal klimaat- en energieneutraal moeten worden. De gemeente Zeist wil dit in 2030 bereiken. Hiervoor zijn veel drastischer maatregelen nodig dan nu is voorzien. Die hoeven niet meer te kosten. Sterker nog, ze kunnen de economie stimuleren.

GroenLinks wil minder bureaucratie, maar wél goede regels om kwetsbare mensen en dingen -zoals het groen en het cultureel erfgoed- te beschermen. GroenLinks streeft naar een groene economie, want die is goed voor het klimaat, het milieu én de werkgelegenheid. GroenLinks wil voorrang voor de fiets en verbetering van het openbaar vervoer. Bij bushaltes horen goede fietsenstallingen en de bussen moeten goed aansluiten op de dienstregeling van de trein.     

GroenLinks wil een autovrije Slotlaan. De bus zorgt voor bereikbaarheid van het centrum.  Ook met de auto moet het centrum bereikbaar blijven, maar het is niet nodig dat de automobilist dwars door het centrum kan rijden. Bedrijven die zich in Zeist willen vestigen moeten een goed vervoersmanagementplan kunnen overleggen aan de gemeente. Voor woon-werkverkeer is goed openbaar vervoer nodig. Ook een verbetering van interlokale fietsroutes is hiervoor belangrijk. GroenLinks wil echter géén nieuw fietspad door Lage Grond., tussen Brugakker en Bisschopsweg. Dit gebied is te kwetsbaar. Niet alle natuurgebieden kunnen onbeperkt toegankelijk zijn voor de mens – en/of zijn hond. Onderzoek moet uitwijzen of een tramlijn vanaf De Uithof naar Zeist-West en Vollenhove haalbaar is.

GroenLinks is voorstander van elektrisch rijden, bij voorkeur met behulp van lokaal opgewekte groene energie. Voor deelauto’s komen aparte parkeerplaatsen beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Er moeten voldoende laadpalen zijn voor fietsen, openbaar vervoer en auto’s.  Het gehele gemeentelijke wagenpark moet overgaan op elektrisch rijden. Er is meer permanent onderhoud nodig aan fietspaden en trottoirs, juist ook buiten het centrum.

Alle nieuwbouw moet minimaal energieneutraal zijn en de verduurzaming van bestaande woningen moet worden versneld. Alle platte daken die zich hiervoor lenen, moeten voorzien worden van zonnepanelen. Voor windenergie is in onze gemeente weinig ruimte, maar laten we goed kijken op welke plekken dit wel mogelijk is. Verder willen wij een maximumsnelheid van 80 km/uur op de A28, het afschaffen van consumentenvuurwerk en in plaats daarvan een professioneel vuurwerk op een centrale plek en een verdere vergroening van het toerisme. Afvalscheiding kan nog beter: er is nog te veel restafval. GroenLinks wil meedoen aan de Operatie Steenbreek, om de verstening van tuinen tegen te gaan. Regenwater moet zo veel mogelijk in de grond kunnen zakken.

ZORG

GroenLinks wil zorg die aansluit bij de vraag en die de kwaliteit van het leven verbetert. Iemand met een dringende hulpvraag moet direct hulp kunnen krijgen.  Armoedebestrijding is het fundament van een goed, geslaagd sociaal beleid. Schulden en geldzorgen maken mensen ziek. Regelingen voor de minima moeten toegankelijk en ruimhartig zijn. Waar nodig krijgen rechthebbenden hulp bij het aanvragen van hulp. Wie ‘’in de bijstand’’ zit krijgt één aanspreekpunt bij de Sociale Dienst. Schuldhulpverlening moet voor iedereen toegankelijk zijn. Huur, gas, water, elektriciteit en de zorgverzekering zijn basisvoorzieningen waar iemand geen schuld door mag opbouwen. Voor mensen die (nog) geen kans maken op betaald werk zoekt de gemeente naar alternatieven, zoals leerwerkplekken en scholing.  De BIGA biedt werkactiviteiten voor mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie.  Bijstandsgerechtigden moeten vrijwilligerswerk kunnen doen met behoud van uitkering. Sociale wijkteams bieden hulp aan mensen die tussen wal en schip dreigen te raken. Zorgprofessionals moeten meer samenwerken en mantelzorgers en vrijwilligers verdienen goede ondersteuning. 

De eigen bijdrage voor hulp in de huishouding hoeft niet financieel te zijn. Ook betaling in natura moet mogelijk zijn, door inzet voor de gemeenschap. De stapeling van eigen bijdragen kan ertoe leiden dat mensen zorg gaan mijden. De eigen bijdrage voor begeleiding, dagbesteding en vervoer naar de dagbesteding moet afgeschaft worden.