Wijkvisie

Op 28 januari 2007 is de wijkvisie van Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder in de raad behandeld. Daarin werd op veel plaatsen zorg geuit voor de kwaliteit van de woonomgeving en aandachtpunten en oplossingen aangedragen. Ook komt de wijkvisie tot de conclusie: Mocht er een noodzaak tot bouwen zijn, dan dient dit beperkt en met wijsheid te gebeuren. Tot zover kunnen wij ons erg goed vinden in de woonvisie.

Vervolgens wordt echter de noodzaak van woningbouw ontkent, de wachtlijst gebagateliseerd en de lange wachttijden voor een woning genegeerd. In de wijkvisie wordt de wens uitgesproken voor een bouwverbod voor Bosch en Duin en Huis ter Heide.

In de raadsbehandeling hebben we, in verband met het grote tekort aan woonruimte, dat gedeelte van de woonvisie niet overgenomen.

Hierbij onze bijdrage in dat debat.

---------------------------------------------

Meneer de voorzitter:

Voor ons ligt de wijkvisie van Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder, de dorpen en buurtschappen in het noorden van onze gemeente.

Na de eerste behandeling in “De Ronde Tafel” hebben we gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om op werkbezoek te gaan en hebben we uitgebreide achtergrond informatie ontvangen. Hier in “Het Debat” willen we naast de inhoud ook nog ingaan op de gang van zaken rond de wijkvisie.

Inhoud:

Er zijn veel zaken op een duidelijke manier aan de orde gesteld en we hebben waardering voor de inzet van de betrokkenen. Vooral Bosch en Duin hebben veel aandacht besteedt aan de bouwambitie. Daardoor is de overige informatie ondergesneeuwd. We zullen alert blijven dat deze belangrijke informatie niet verloren gaat.

Bouwambitie

De bouwambitie van de gemeente Zeist is in 2003 vastgesteld door de raad met het aannemen van het ontwikkelingsplan Zeist, Vandaag over morgen.

We hebben toendestijds een amendement ingediend om 2000 van de 3000 woningen binnen de bebouwde kom van Zeist te realiseren.

Hoewel het daar geschetste kader niet ter discussie stond, staat het de bewoners vrij om, zoals in de wijkvisie Bosch en Duin in Hoofdstuk 3 is gebeurd, de bouwambitie ter discussie te stellen. We hebben daar serieus kennis van genomen en zijn tot de conclusie gekomen dat er geen redenen zijn om deze nota opnieuw ter discussie te stellen. Dit om de volgende redenen:

Bouwen om te groeien?

Een mogelijke daling van het inwoneraantal is voor ons nooit een reden geweest om te bouwen. Het effect van een paar duizend mensen meer of minder is marginaal op het voorzieningenniveau en inderdaad onvoldoende argument om te bouwen.

Bouwen om de financiën?

Dat is voor ons ook nooit een reden geweest om te bouwen. Benchmarks gegevens geven niet aan dat grotere gemeentes minder lasten per inwoners hebben.

Krimp van de bevolking?

Zelfs als onze regio de landelijke trend zou volgen, is de invloed van de toekomstige krimp van de bevolking marginaal, zoals ook blijkt uit het rapport `Krimp en ruimte` van het ruimtelijk planbureau De Haag.

De invloed van de gezinsverdunning!

Natuurlijk verloopt het tempo van de gezinsverdunning.

Als de gezinsverdunning zich lineair zou gedragen, dan zouden we op basis van de gegevens in de bijlage we in 2027 een gemiddelde hebben van 1 inwoner per woning. Verdere extrapolatie zullen we maar vergeten.

Toch hebben we voorlopig nog te maken met een (afnemende) gezinsver­dunning.

Waarom dan wél bouwen?

Vanwege de woningbehoefte, vooral aan woningen in sociale sector!

- Er is een grote wachtlijst, ook als je die corrigeert.

- De feitelijke wachttijd op een woning is, door het achterblijven van nieuwbouw in de afgelopen periode, sterk opgelopen, tot wel 11 jaar voor doorstromers!

Voor wie dan wél

We zijn voorstander van een regionaal woningbeleid om ook mensen met een laag inkomen meer keuze te bieden. Dat geeft ook Zeistenaren de mogelijkheid om elders in de regio te kiezen. Die hoeven dan niet meer een beroep te doen op de woningen in Zeist.

De ervaringscijfers geven aan dat ongeveer tweederde van de vrijgekomen huurwoningen wordt ingenomen door inwoners uit de eigen omgeving.

Hoeveel dan wél

Wij zijn vóór de bouw van 1200 woningen voor de komende 15 jaar in het betrokken gebied, samen met 1300 woningen in de kern Zeist en 480 woningen op Sterrenberg, door Soesterberg als welkom ervaren. Voor ons is dat de balans tussen de woningbehoefte aan de ene kant en de impact op het milieu en de huidige woonomgeving aan de andere kant.

We vinden 80 woningen per jaar in het betrokken gebied geen massale woningbouw. Dat komt ongeveer overeen met Den Dolder, die 350 nieuwe woningen in 2011 á 2013.

Dat kun je niet afschilderen als massale woningbouw!

Het negeren van het tekort aan sociale huurwoningen is je kop in het zand steken voor de werkelijkheid.

Gang van zaken

De kaderstelling en de onderbouwing van de bouwambitie is kennelijk niet helder genoeg geweest. Ik vraag me echter af of het iets had uitgemaakt voor de gang van zaken.

Het wantrouwen is gedurende het proces eerder vergoot dan verminderd.

Uit de tijd dat de Amerikaanse kolonisten naar het Westen trok, stamt het spreekwoord: “The creaking wheels get most grease”; De piepende wielen krijgen het meeste vet.

Wij zijn echter van mening dat bij een behoorlijk democratisch bestuur geldt dat als één van de wielen van de wagen piept, je naar álle wielen moet kijken om te bepalen wat er moet gebeuren.

We vinden het onbegrijpelijk dat een gedeelte van de raad zijn verantwoordelijkheden ontloopt en de discussie mijdt.

We hebben de inspraak erg serieus genomen. We hebben echter geen argumenten gevonden om van ons programma af te wijken en het recent ingezetten gemeentebeleid om de woningnood te beperken te herzien.

We zijn erg teleurgesteld in de SP die de woningzoekenden in de kou laten staan en in onze ogen klakkeloos achter een aantal inwoners van Bosch en Duin en Huis ter Heide aanlopen die om hun moverende redenen een bouwstop willen voor hun woonomgeving.

Tot slot,

We zullen in meerderheid instemmen met het voorstel, ofschoon we om juridische redenen de formulering liever anders hadden gezien. In plaats van “op hoofdlijnen onderschijven”, geven we de voorkeur aan “met waardering kennis nemen”. Arend Knot zal tegen het voorstel stemmen omdat hij van mening is dat het nu op deze manier in stemming brengen van het voorstel geen goede start is voor het vervolgtraject, waar we de bewoners zoveel mogelijk bij willen betrekken.

Namens de fractie van GroenLinks Zeist, Peter Spoelstra