Willem Arntsz Hoeve in balans herontwikkelen

De gemeenteraad besluit 24 januari over de Gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve (WA-hoeve), een gebied ten noordoosten van Den Dolder. Decennialang werd dit terrein beheerd door zorginstelling Altrecht, maar door veranderingen in de zorg wil Altrecht zich geleidelijk terugtrekken uit dit gebied. De gebiedsvisie is het resultaat van een traject van een jaar, opgesteld door een werkgroep waarin diverse organisaties en bewoners uit Den Dolder hebben deelgenomen.

Het gebied is kwetsbaar, omdat het in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Toch is GroenLinks niet tegen woningbouw op een beperkt aantal ontwikkelvlekken. Het gebied is op dit moment immers ook niet leeg, Altrecht heeft er diverse gebouwen staan en dagelijks verblijven er honderden patiënten en personeel in het gebied. GroenLinks is wel kritisch over de visie en de manier waarop deze tot stand is gekomen. 

 

Vanuit de gemeente is de Woonvisie niet als kader meegegeven aan de werkgroep. Ook was de door Altrecht gewenste opbrengst voor de grond lang onduidelijk bij de werkgroep. GroenLinks vindt daarom dat de gemeente de werkgroep niet goed heeft begeleid en de kaders niet duidelijk genoeg heeft meegegeven. Tijdens de raadsvergadering zal GroenLinks met andere partijen samen een amendement indienen om de Woonvisie alsnog als uitgangspunt te beschouwen, om er zo voor te zorgen dat er niet alleen dure koopwoningen komen maar ook sociale huurwoningen. Juist aan sociale huurwoningen is er momenteel in de gemeente veel behoefte.

Kritisch in GroenLinks ook over de gekozen ‘ontwikkelvlekken’, de plekken waarop gebouwd mag worden.  Er is ook een ‘vlek’ opgenomen op de plek die bekend staat als het ‘Vierde Kwadrant’ of ‘Leeuwenhorst’, terwijl dit een belangrijke ecologische passage is. Deze locatie is al jaren omstreden, en om die reden staat in het Coalitieakkoord ook duidelijk dat hier niet gebouwd zal worden. Ook op dit punt zal de fractie met een amendement komen.

De werkgroep was het onderling niet eens over het aantal woningen dat er moet komen, de meningen liepen uiteen van 200 tot 472. Wat GroenLinks betreft hoeven we ons op dit moment nog niet vast te leggen op een maximaal aantal woningen. Door het aantal ontwikkelvlekken te verkleinen, beperken we de bouwmogelijkheden voldoende. GroenLinks is er juist wel voor dat de resterende vlekken zo optimaal mogelijk benut worden. Dat wil zeggen een behoorlijk hoge dichtheid van het aantal woningen per hectare, met daarbij ook appartementen en niet alleen luxe villa’s. De nieuwe WA-hoeve moet een gemengde buurt worden met plek voor iedereen.

Het spreekt voor de GroenLinks-fractie voor zich dat nieuw te bouwen woningen zo duurzaam mogelijk zijn (‘nul-op-de-meter’, dus energieneutraal). Onder deze randvoorwaarden is het een verantwoorde en gebalanceerde ontwikkeling in een kwetsbaar gebied. Beperkte nieuwbouw van duurzame woningen in alle prijsklassen, met voldoende bescherming van de kwetsbare ecologische zones. Dan is de gebiedsvisie WA-hoeve in balans.

Voor informatie over de veranderingen op de WA Hoeve op de site van Altrecht: https://www.altrecht.nl/actueel/toekomstige-gebiedsvisie-voor-de-willem-...