Nieuws

Ook grof afval zoveel mogelijk gescheiden ophalen

Op de agenda van de raadsvergadering van 12 november stond onder mee de keuzenota afvalstoffenplan 2009-2013. Oftewel: hoe gaan we in Zeist met ons afval om. Zeer belangrijk voor GroenLinks zijn aspecten als optimaal hergebruik, scheiden bij de bron en zo min mogelijk "restafval". Eigelijk zou je ook van het woord afval af moeten: dat suggereert te veel dat je er niets meer mee kan, dat je er van af moet. GroenLinks heeft haar steun gegeven aan het afvalstoffenplan, maar heeft ook haar handtekening gezet onder een samen met anderen ingediend wijzigingsvoorstel dat behelst dat er voor het laten ophalen van grof afvalgeen meerkosten te rkenen t.o.v. het wegbrengen ervan. Naast dit wijzigingsvoorstel heeft GroenLinks ook nog een motie ingediend over het zoveel mogelijk gescheiden ophalen van grof afval. Raadsvoorstel, wijzigingsvoorstel en motie zijn met ruime meerderheden aangenomen door de raad.

Lees verder

KIES "WATER NATUURLIJK"

Van 13 tot en met 25 november vinden – voor het eerst gelijktijdig- de waterschapsverkiezingen plaats. Ook wordt er dit keer gekozen voor kieslijsten i.p.v. personen. GroenLinks heeft geen afzonderlijke lijst bij de waterschapsverkiezingen, maar steunt bij de aankomende verkiezingen de lijst 'Water Natuurlijk'. Water Natuurlijk wordt ook ondersteund door een keur aan natuur- en milieuorganisaties, zowel landelijk als lokaal.

Onderstaand de belangrijkste programmapunten van Water Natuurlijk in "de Stichtse Rijnlanden", het waterschap waaronder Zeist valt.

Lees verder

Denken en Handelen vanuit Duurzaamheid, Algemene beschouwing bij Begroting 2009

Op 28 oktober waren de algemene beschouwingen over de begroting 2009 van de Gemeente Zeist. Ook was de Prorap ( tussentijdse Programmarapportage) aan de orde.

Naar het zich laat aanzien houden we in Zeist aan het eind van 2008 ongeveer € 5 miljoen over. Ook de begroting van 2009 laat een overschot van die orde van grootte zien.

Het college stelt voor om in totaal 2,4 miljoen euro te besteden aan een aantal knelpunten uit het coalitieaccoord. GroenLinks is daar blij mee, er zijn een aantal zaken waarvoor dat geld hard nodig is.

Het resterende saldo zal bestemd worden bij de voorjaarsnota, medio 2009. Dan is ook meer duidelijk wat de impact van de kredietcrisis is op de gemeentefinanciën. Onderstaand de algemene beschouwing van GroenLinks, zoals uitgesproken door fractievoorzitter Frank Dirkse.

Lees verder

Aangenomen raadsvoorstel doet interactieve planvorming burgerschap geen recht

Op de raadsagenda van 7 oktober stond het raadvoorstel 08RAAD0285 over de verdere uitwerking Interactieve Planvorming Burgerschap.

Er wordt onder andere voorgesteld om "stadsregels" op te stellen.

Maar volgens GroenLinks kan uit het Interactieve Proces tot nu toe absoluut NIET de conclusie getrokken worden dat de Zeister burger op stadsregels zit te wachten. In tegendeel... Daarom heeft de fractie een wijzigingsvoorstel ingediend, dat het helaas niet gehaald heeft. Blijkbaar vindt de meerderheid van de raad standpunten van een minderheid in de samenleving zo belangrijk dat het ontwikkelen van stadsregels hoe dan ook doorgezet moet worden.

Lees verder

Nieuw provinciebestuur maakt ruk naar rechts

De informatieronde die een eind moest maken aan de bestuurlijke crisis in de provincie Utrecht levert een coalitie op van CDA, VVD en ChristenUnie. Dit is naar mening van GroenLinks een verrechtsing van het provinciaal bestuur.

Lees verder

GroenLinks wethouder geeft aftrap meetdag Fietsbalans

24 september was de meetdag van Fietsbalans 2 in Zeist. De aftrap hiertoe werd gegeven door verkeerswethouder Joke Leenders.

De Fietsbalans wordt voor de tweede keer gedaan in Zeist. De Fietsbalans is een methode om te onderzoeken hoe het met het fietsbeleid en de uitvoering daarvan gesteld is in een gemeente.

Met ander woorden: hoe fietsvriendelijk is de gemeente werkelijk ?

Lees verder