Nieuws

Duurzame herinrichting van Stationsgebied Driebergen-Zeist

1 april 2008 kon wel eens een mijlpaal zijn m.b.t. duurzaamheid in de regio Zeist. Op deze dag is door de raden van Zeist en Utrechtse Heuvelrug unaniem een visie aanvaard om het stationsgebied Driebergen-Zeist te gaan herinrichten met duurzaamheid als uitgangspunt. Het moet een "landgoedstation" worden, waarbij o.a. het percentage groen in het gebied moet groeien van 2 % is naar 50 %, terwijl het bebouwde oppervlak gelijk blijft.

Het debat werd gevoerd door de gezamenlijke raden. GroenLinks heeft besloten om maar één raadslid het woord te laten voeren namens de beide fracties. Tussen de standpunten van onze fracties zit immers geen spoortje licht. Onderstaand de tekst die Onno de Jong van GroenLinks Utrechtse Heuvelrug heeft uitgesproken.

Lees verder

De Smaak van GroenLinks

In het kader van de Kunstdriedaagse organiseert de Kunstuitleen Zeist onder het motto "De Smaak van de Raad" een kleine expositie met daarin negen kunstwerken die zijn uitgezocht door de negen Zeister Raadsfracties.

Lees verder

Bouwvisie Zeist eindelijk vastgesteld

Op de raadsvergadering van 18 maart is eindelijk de Bouwvisie vastgesteld. Een kaderstellend stuk dat het college handvatten geeft hoe om te gaan met bouwaanvragen die hoger willen gaan dan aangegeven in de vastgestelde bestemmingsplannen.

Lees verder

Ook Knot knot

De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West bestaat 10 jaar. Eén van de jubileumactiviteiten was het knotten van wilgen langs de Grift ter hoogte van "Eldorado" op zaterdagochtend 15 maart.

Lees verder

Bouwen op Sportvelden Huis ter Heide ?

Tijdens de raadsvergadering van 12 februari moest een besluit genomen worden over de mogelijkheid van het (deels) bebouwen van de sportvelden in Huis ter Heide in samenhang met de voorziene Cluster III binnen het rood-groene ruilverkavelingsproject "Hart van de Heuvelrug". Binnen deze cluster moet de Westelijke (wild-) corridor gerealiseerd gaan worden, met onder andere drie ecoducten over de snelweg, de provinciale weg en de spoorlijn.

Er is nog geen besluit genomen over de cluster, er wordt alleen een onderzoek naar gestart. Het aanwijzen van de sportvelden als woningbouwlocatie betekent niet dat de velden straks ook helemaal volgebouwd gaan worden. De invulling van de plannen zal door middel van interactieve planvorming met alle betrokkenen gestalte krijgen. Waarbij de raad van te voren haar kaders zal meegeven, waarbinnen nog veel mogelijk zal zijn.

Lees verder