Basisbaan

De Basisbaan vervangt geen regulier werk, maar kan bestaan uit diverse taken en kan zo een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk of het dorp. Mensen met een Basisbaan ontvangen een tijdelijk contract en een minimumloon. Zij worden hierbij begeleid door de gemeente en organisaties in de wijk. Dit vindt momenteel al plaats in de gemeente Oude IJsselstreek: zij bieden inwoners met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt vanaf 1 januari 2021 een arbeidscontract aan. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de inwoners, lokale werkgevers en andere maatschappelijke partners. Echter is de gemeente Oude IJsselstreek niet de enige gemeente die bezig is met een proef. In meerdere gemeentes lopen momenteel proeven, die allemaal anders zijn ingericht. In sommige gemeente krijgen bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld geen uitkering meer, maar een arbeidsovereenkomst en in andere gemeenten, zoals Den Haag en Heerlen, ligt de nadruk op een basisbaan als opstap naar een reguliere baan. In Groningen wordt er vooral gekeken naar banen op het gebied van onderwijs, zorg en sport.

 

Het college

Het college van Zeist geeft aan op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen. Ze vinden de basisbaan een mooi initiatief om mensen met een uitkering maatschappelijk betrokken te maken. Ook geeft het mensen grip op werk en daarmee zekerheid. Dat heeft een positief effect op de eigenwaarde van mensen: vaak voelt het goed om een salaris te ontvangen in plaats van een uitkering. Wel zijn de investeringskosten van een basisbaan vaak langdurig en benoemt het college dat er goed moet worden nagedacht over de randvoorwaarden van een dergelijk experiment. Daarnaast zou er moeten worden gekeken in welke vorm de basisbaan potentieel geïntroduceerd zou kunnen worden in de gemeente.

Momenteel wordt er – samen met de RDWI  (Regionale Dienst Werk en Inkomen) – onderzocht wat er mogelijk is met betrekking tot het opstarten van een experiment. Dit gebeurt op initiatief van verschillende deelnemende gemeenten, waaronder Zeist, maar ook Utrechtse Heuvelrug en de Bilt. GroenLinks is erg enthousiast over het onderzoek dat hiernaar plaatsvindt! In eerste instantie wordt in beeld gebracht hoe een dergelijk experiment eruit zou kunnen zien en wat er voor een dergelijk experiment nodig is. Het college benoemt wel dat een dergelijk experiment extra (werk)druk oplevert voor de RDWI. Ook wordt verwacht dat het komende jaar de druk al wordt verhoogd, onder andere door de verwachtte toename aan schulddienstverleningsvragen en uitkeringen door de Corona-crisis en de veranderende wetgeving. Er moet dus goed op worden gelet, dat er voldoende capaciteit is of gecreëerd kan worden. Als er een voorstel tot deelname aan een experiment met de basisbaan komt, wordt dit naar de inwoners van Zeist gecommuniceerd.

 

GroenLinks

Een veelgehoord bezwaar tegen de basisbaan, is dat het reguliere banen zou verdringen. Hierom is er door de gemeente Groningen gekozen om geen functies, maar taken te creëren bij reguliere werkgevers in bijvoorbeeld de onderwijs- of zorgsector. Daarmee wordt er voorkomen dat er banen worden gecreëerd bij werkgevers die nog aan de slag moeten met het realiseren van werk. Dit klinkt dus als een goede oplossing!

De Basisbaan is bij uitstek een middel om mensen die al langdurig in de bijstand zitten, weer maatschappelijk betrokken te krijgen door ze een arbeidsovereenkomst te geven en zinvol werk te laten doen. Er ontstaat momenteel ook een nieuwe groep werklozen bovenop de mensen komen die toch al moeilijk aan het werk komen, omdat ze langdurig werkloos zijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen die hun baan verliezen, toch toegang behouden tot basisbehoeftes zoals voedsel en woning. De basisbaan kan ervoor zorgen dat personen hier toegang toe kunnen krijgen of behouden. Daarnaast heeft werk vaak een belangrijke sociale en psychologische functie. GroenLinks moedigt het vooronderzoek voor een eventuele proef dan ook zeker aan!