Dan gaat het o.a. over de mentale, fysieke en financiële gezondheid van de inwoners. Er zijn in de laatste drie raadsvergaderingen een aantal voorstellen geweest om de sociale basis te versterken. Hier willen wij jullie graag over bijpraten.

In de raadsvergadering van 18 april is er gesproken over de sociale basis. Het beleidsstuk is bedoeld als visie. Maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het bereiken van de visie, kunnen subsidies ontvangen. Het gaat o.a. over het ontlasten van mantelzorgers, verbeteren van fysieke, mentale en financiële gezondheid, een kansrijke start hebben en mee kunnen doen.  Er wordt altijd ook ingezet op nabijheid, preventie en weten waar allemaal hulp te vinden is. Ook wordt ingezet op meer samenwerking tussen maatschappelijke organisaties. De concrete uitwerking wordt besproken met maatschappelijke organisaties. 

GroenLinks is hier uiteraard enthousiast over! Raadslid Silke Zwart: “Het is ontzettend belangrijk om een bijdrage te leveren aan de gezondheid van inwoners van Zeist, dat iedereen een kansrijke start heeft en dat iedereen mee kan doen. Dat kunnen we als gemeente niet alleen: daar hebben we organisaties en initiatieven met hun ervaring, enthousiasme en creativiteit hard voor nodig. Het is daarom goed dat het gesprek wordt aangegaan met maatschappelijke organisaties. Er wordt momenteel in heel Nederland veel ingezet op preventie. Eerder heb ik hier ook al iets over gezegd. Iedereen wil – als dit kan - voorkomen dat situaties uit de hand lopen. En mensen zijn vaak zelf ook het liefst zelfredzaam. Tegelijkertijd zijn er inwoners voor wie dit (tijdelijk) niet haalbaar is. Het is heel belangrijk dat zij om hulp durven vragen. Veel mensen vinden dit vanuit bijvoorbeeld schaamte toch lastig. In Zeist hebben we wel de traditie om – ondanks de beperkte mogelijkheden van een gemeente - ook voor hen klaar te staan. Dus als ze om hulp vragen, dan denken de maatschappelijke organisaties en de gemeente graag mee. Dat wil ik graag meegeven aan mensen om wie het gaat!”

In de raadsvergadering van 23 mei is er gesproken over de verordening sociaal domein. GroenLinks is voornamelijk blij met dat er weer een vrij besteedbaar bedrag beschikbaar komt binnen het persoonsgebonden budget! Dit is een bedrag waarmee iemand zelf zorg of ondersteuning inkoopt. Echter moet hier wel verantwoording over af worden gelegd. Ook moet dit geld aan directe zorg worden besteed. Bij een vrij besteedbaar bedrag is er meer vrije ruimte om het bijvoorbeeld uit te geven aan het vergoeden van reiskosten voor een mantelzorger. GroenLinks is blij dat deze ruimte er is. Mensen die het PGB nodig hebben, moeten zich focussen op hun herstel en niet op allerlei administratie. Ook is het belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken.

In de raadsvergadering van 29 juni heeft de gemeenteraad gesproken over strategische kaders RSD. Dit is de regionale sociale dienst, die de Zeister sociale regelingen en bijzondere bijstand uitkeren. Ook hebben zij de energietoeslag en het leefgeld van Oekraïeners verzorgd. De RSD is een belangrijke organisatie in Zeist.

Silke Zwart: “Ik wil het college complimenteren met het stuk dat voorligt. Het belangrijkste is dat de cliënten tevreden zijn over de RSD. Uit de afgelopen onderzoeken is steeds gebleken dat dit zo is. Ik wil daarom ook alle medewerkers van de RSD bedanken. Zij werken elke dag hard om de plannen die worden bedacht om mensen te helpen, uit te voeren.

Het is dan ook niet vreemd dat de titel is: ‘niet anders, maar beter: door op het gekozen spoor’. ‘

Ik wil graag twee accenten aanbrengen. Ten eerste vind ik het belangrijk dat er aandacht blijft voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zodat samen kan worden gekeken waar ook zij hun talenten in kunnen zetten. Ik ben blij dat hier aandacht voor is in deze kaders.

Ten tweede gaan de kaders over Zeist en de gemeentes waarmee we samenwerken. Toch is Zeist geen afgelegen eiland in Nederland. Zeist, de RSD, heeft te maken met de participatiewet. Deze wordt volgend jaar aangepast en per 1 januari 2025 zullen wijzigingen ingaan. De afgelopen jaren is er teveel gefocust op controle. We zijn benieuwd hoe de minister dit gaat recht gaat trekken en hopen dat de RSD dit vervolgens ook mee kan nemen. Daar heb ik alle vertrouwen in, aangezien ook in de kaders staat dat vertrouwen de basis moet zijn. Regels moeten er zijn om mensen te helpen. Steeds meer mensen hebben hulp nodig met rondkomen, door hoge huren, hoge inflatie en hoge energieprijzen. Deze mensen verdienen goede ondersteuning. Deze kaders zijn daar een mooie basis voor. Daarom stemmen wij van harte in met dit voorstel”.

We zijn blij dat de gemeente stappen heeft gezet om inwoners die het nodig hebben, nog beter te helpen!