Zonnevelden kunnen in principe in elk open gebied, maar ze zijn niet overal gewenst. Om zowel initiatiefnemers als de gemeente helderheid te geven over de mogelijkheden en beperkingen voor zonnevelden in Zeist is een beleidsvisie opgesteld. Deze beleidsvisie stelt grenswaarden en voorwaarden op basis van de te beschermen waarden in het buitengebied van Zeist. Het gebied tussen de A12 en het spoor wordt als meest kansrijk voor grootschalige duurzame energie-opwek gezien.  

Op verschillende manieren zijn inwoners en belangenorganisaties uitgenodigd om mee te denken over de aanpak. Na vaststelling van de routekaart is huis-aan-huis een energietransitiekrant verspreid, met een uitnodiging voor een informatieavond over zonnevelden en windmolens in Zeist. Zo’n 35 inwoners zijn naar deze avond toegekomen. Een tweede informatieavond is online gehouden op 1 juli, met zo’n 50 deelnemers. Ook jongeren zijn door het project ‘Watt nou’ uitgenodigd om een eigen energiemix op te stellen. Voor de beleidsvisie Zonnevelden zijn aanvullend verschillende sessies geweest waarin professionele stakeholders hun visie hebben gedeeld. De gedachte om wind langs infrastructuur te plaatsen, wordt breed gedeeld. De betrokkenen benadrukken het belang van zorgvuldig omgaan met de ruimtevraag van duurzame energie en alle belangen (van inwoners, biodiversiteit, landschap, cultuurhistorie) tegen elkaar af te wegen.

Zeist werkt samen met 15 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie aan een Regionale Energiestrategie (RES). Met deze aanpak levert Zeist een bijdrage aan de RES U16 voor wat betreft duurzame elektriciteit. De RES omschrijft welke bijdrage de U16 kan leveren aan de landelijke doelstelling voor duurzame opwek, aangezien niet in elke gemeente evenveel ruimte is voor duurzame opwek. Het uitgangspunt hierin, is dat iedere gemeente bijdraagt aan de duurzame elektriciteitsopwekking in de regio. Met de voorgestelde aanpak wordt actief toegewerkt naar het benutten van de mogelijkheden voor grootschalige opwek op Zeister grondgebied. In de gebiedsvisie kan rekening worden gehouden met de regionale denkrichtingen voor zon- en windenergie in de U16. De beleidsvisie beschrijft de kansen, beperkingen, de maximale omvang en de voorwaarden, omdat het buitengebied beschermd moet worden. Voor zowel initiatiefnemers als de gemeente geeft de visie helderheid over hoe aanvragen voor een zonneveld in de gemeente Zeist worden beoordeeld. Een aantal initiatiefnemers hebben de gemeente hiervoor al benaderd.

Voor het opstellen van de gebiedsvisie, zal een projectleider worden aangesteld. In het eerste kwartaal van 2021 zal een voortgangsrapportage worden gegeven aan de raad. Het plan is om in het tweede kwartaal van 2021 de uitkomsten van het gebiedsproces te kunnen delen. GroenLinks hoopt dat de mogelijkheden voor duurzame energie-opwek benut kunnen worden, met daarnaast natuurlijk veel oog voor de omwonenden en de biodiversiteit!