Motie inventariseren, borgen en evalueren van natuur- en groenblauwe waarden en invoeren groencompensatie 

Bij het raadsvoorstel heeft GroenLinks een motie ingediend die in de Raad unaniem is aangenomen.

In deze motie gaat het om het inventariseren van natuurwaarden én groenblauwe waarden van de diverse deelgebieden van Zeist en van natuur- en groenblauwe waarden die deelgebied-overstijgend zijn. En aansluitend om een uitwerking hoe bij nieuwe ontwikkelingen en nieuwe activiteiten van initiatiefnemers toetsing aan deze waarden optimaal wordt verzekerd. Daarnaast vraagt de motie om een voorstel en uitwerking hoe aaneengesloten en robuuste natuurgebieden, natuurcorridors en ecologische verbindingszones in en door gemeente Zeist heen optimaal kunnen worden geborgd, versterkt en ontwikkeld.

De motie stelt ook voor om, geïnspireerd door o.a. het bijzondere systeem van groencompensatie dat gemeente Amersfoort hanteert, ook in Zeist een systeem van groencompensatie te (laten) ontwikkelen waarbij het verlies aan groen en groene/groenblauwe waarden ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen of nieuwe activiteiten van initiatiefnemers - kwantitatief en/of kwalitatief  - wordt gecompenseerd. Ten slotte vraagt de motie om een systeem van monitoring en evaluatie van groene- en groenblauwe waarden.

GroenLinks is zeer verheugd dat deze motie in de Raad met algemene stemmen is aangenomen.

Burgeramendement(en)

In de Raad is bij deze Omgevingsvisie ook (o.a.) een burgeramendement aangenomen dat aansluit bij bovengenoemde motie. Het amendement verzekert dat per deelgebied en ook deelgebied-overstijgend SMART- geformuleerde groene doelstellingen en ambities worden ontwikkeld, per deelgebied wordt gestreefd naar behoud van groen en bos in kwantitatieve en/of kwalitatieve zin, dat een lijst van beschermwaardige gebieden wordt opgesteld en dat de aanvullende (groene) waarden en ambities die de Raad daarop vaststelt vervolgens weer worden gekoppeld aan de Omgevingsvisie. Ook dit burgeramendement is van belangrijke waarde. 

Naast bovengenoemde motie en amendement is onder andere ook een amendement aangenomen over de spoedige ontwikkeling van een Handvat Participatie voor initiatiefnemers en een motie over de ontwikkeling van een zorgvuldig stappenplan in de richting van de tweede Zeister omgevingsvisie en het Omgevingsplan.. 

Samenwerking College, Raad en Samenleving

Het proces om te komen tot een eerste Zeister omgevingsvisie was niet eenvoudig. Door de vaststelling van deze eerste Zeister omgevingsvisie met daarbij ook de vaststelling van bovengenoemde moties en amendementen kon een belangrijke brug worden geslagen tussen enerzijds de indieners van de burgeramendementen en anderzijds het College en de Raad. 

In het vervolg op deze vastgestelde eerste Zeister omgevingsvisie staat nog het nodige op stapel. Het is van belang ook bij dit vervolg vanuit de politiek een actieve verbinding met de samenleving in al zijn diversiteit en met natuur-, milieu- en andere maatschappelijke organisaties te behouden en te versterken. En natuurlijk eveneens met ondernemers en (andere) initiatiefnemers. 

Ook in de toekomst zullen er verschillen in visies, wensen en belangen kunnen ontstaan en zullen er keuzes moeten gemaakt waar niet iedereen verheugd over zal zijn, maar wanneer dat in goede verstandhouding en verbinding met elkaar plaatsvindt maakt dat een wereld van verschil.