Het is daarom ook verstandig om te kijken naar klimaatadaptatie. Beide typen maatregelen zijn nodig om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan. In heel Nederland is de overheid aan het kijken naar het (wat betreft GroenLinks zoveel mogelijk natuurvriendelijk) verstevigen van dijken, het verbreden van rivieren en het groener maken van zowel steden als dorpen.

De opwarming van het klimaat heeft verschillende gevolgen. Belangrijke consequenties zijn o.a. een stijging van de gemiddelde temperatuur en een toename van periodes van extreme hitte. Dit leidt ook tot frequentere en langere periodes van droogte. Er komt ook meer en extremere neerslag, wat wateroverlast veroorzaakt. Het weer wordt dus extremer: zowel droger als heter en natter. De effecten van hitte, droogte en meer neerslag kunnen worden beperkt door aanpassingen in en rondom woningen. Zo wordt de impact van klimaatverandering verkleind. Een groene tuin werkt verkoelend en zorgt daarnaast ook voor minder wateroverlast, omdat de grond en planten een deel van het water opvangen. Door regenwater op te vangen, ondergronds of in een regenton, kan in tijden van droogte de tuin mooi en gezond blijven zonder veel drinkwater te gebruiken.

Deze voorbeelden maken duidelijk dat klimaatadaptatie ook door middel van duurzame oplossingen de invloed van klimaatverandering kan tegengaan. Klimaatadaptatie en versterking van duurzaamheid en biodiversiteit gaan daarbij dan hand in hand.

 

Klimaatadaptatie in Zeist

Klimaatadaptatie kan in Zeist o.a. vorm krijgen door het planten van bomen om meer schaduw te creëren. Ook is het belangrijk om inwoners te stimuleren hun tuinen te vergroenen. Dit is zowel positief voor klimaatadaptatie als voor de biodiversiteit. Bovendien fleurt dit het straatbeeld natuurlijk erg op!

Het raadsvoorstel legt een heldere basis met betrekking tot klimaatadaptatie en is gericht op de toekomst van Zeist. Deze basis geldt als bouwsteen voor de Omgevingsvisie en als beleidskader voor reconstructie- en nieuwbouwprojecten binnen gemeente Zeist. 

In november 2020 is een conceptversie van het raadsvoorstel klimaatadaptatie besproken met de Adviescommissie Milieukwaliteit en Leefomgeving (AML). De commissie is positief, maar vraagt o.a. ook specifieke aandacht voor nadere concretisering van maatregelen en een gebiedsgerichte aanpak, hetgeen GroenLinks ook belangrijk vindt. Deels zijn de aanbevelingen van deze commissie verwerkt in het definitieve document, deels moet dit nog plaatsvinden via concrete uitwerking van het beleid. Door een Leidraad Openbare Ruimte op te stellen, kunnen doelen worden omgezet in praktische en concrete voorschriften. Onderwerpen als wadi’s (met grind of zand gevulde greppels of sloten) en groene parkeerplaatsen moeten wat betreft deze commissie nog een plaats krijgen in een Leidraad openbare ruimte en de Omgevingsvisie. Zo kan water gemakkelijk naar de bodem worden doorgelaten en zo het grondwaterpeil verhogen, waarbij wel per locatie en aard en gebruik van de bodem kan verschillen hoe hoog of laag het grondwaterpeil moet zijn. Daarnaast zou een goede manier zijn om droogte- en hitteproblematiek te bestrijden door te kiezen voor de aanleg van boom- en plantsoorten die daar beter tegen bestand zijn. Tegelijk moet bij de keuze van boom- en plantensoorten wat betreft GroenLinks ook gekeken worden naar het belang van behoud en versterking van de biodiversiteit. 

 

Motie 

Samen met Seyst.Nu heeft GroenLinks een motie ingediend. De motie is vooral ondersteunend en motiverend bedoeld. In deze motie wordt opgeroepen tot in samenwerking met o.a. Samen Duurzaam Zeist (SDZ) actief te zoeken naar subsidiemogelijkheden bij o.a. waterschap, provincie, rijksoverheid, Europese overheid en andere subsidiegevers. Hier kunnen inwoners ook actief op worden gewezen. Zo kunnen straten en wijken soms alleen in gezamenlijkheid in aanmerking komen voor ondersteuning door het waterschap bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen. Samen met o.a. Samen Duurzaam Zeist kan verder worden gekeken naar hoe (nog veel) meer inwoners gestimuleerd kunnen worden tot het afkoppelen van de regenwaterafvoer van het riool, het verminderen van de verstening in hun tuinen en tot overige maatregelen om hun tuinen klimaatadaptief in te richten en ook hun daken te vergroenen. 

Tevens roept de motie op tot actieve samenwerking met de woningbouwcorporaties. Woningcorporaties en andere verhuurders kunnen worden gestimuleerd tot klimaatadaptieve maatregelen in de tuinen van hun woningen en ook bij hun bestaande bouw worden gestimuleerd tot afkoppeling van de hemelwaterafvoer van het riool. Daarnaast kan worden onderzocht of de realisatie van klimaatadaptieve maatregelen ook in toekomstige prestatieafspraken kan worden opgenomen.

De motie is unaniem aangenomen door de raad!

 

Conclusie

GroenLinks steunt vanzelfsprekend het nemen van klimaatadaptatieve maatregelen en is verheugd dat zowel het raadsvoorstel als de motie zijn aangenomen! In het bijzonder de maatregelen die op een duurzame wijze klimaatverandering tegengaan en de impact van klimaatverandering verkleinen, kunnen op veel steun rekenen. Over de voortgang zal elke twee jaar gerapporteerd worden aan de raad. Hier kijkt GroenLinks dan ook met veel belangstelling naar uit, evenals naar de wijze waarop klimaatadaptatieve maatregelen ook in het verbrede rioleringsplan zullen worden verankerd en geconcretiseerd!