Hoe mobiliteit wordt vormgegeven, speelt ook een grote rol voor mensen met een kleine portemonnee en voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Het is goed om aandacht te hebben voor hoe mobiliteit ook voor hen toegankelijk blijft. Daarnaast is het belangrijk om geen bomen te kappen voor parkeerplaatsen. Er zijn wat GroenLinks betreft dus grenzen aan mobiliteit en parkeren.

Het huidige mobiliteitsbeleid is ondergebracht in drie verschillende plannen: het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2013, het Verkeerscirculatieplan (VCP) uit 2012 en de Parkeerbeleidsnota uit 2004. Deze plannen moeten worden geactualiseerd om in te spelen op de huidige en toekomstige veranderingen op het gebied van mobiliteit. De mobiliteitsvisie zal concreter worden uitgewerkt in het mobiliteitsplan rond de zomer. Gezamenlijk zullen deze twee documenten het nieuwe mobiliteitsbeleid vormen. Het Mobiliteitsplan moet zich vooral richten op de maatregelen met de meeste prioriteit in de komende vijf jaar.

 

Toename in mobiliteit

De komende jaren zal de mobiliteits- en parkeervraag in Zeist en de regio toenemen. Dit hangt ook samen met dat er meer woningen worden gebouwd, waardoor er meer mensen in onze gemeente komen wonen en er meer mobiliteit plaats zal vinden.  Om te voorkomen dat de kernen minder goed bereikbaar worden, de verkeersonveiligheid toeneemt en de gezonde leefomgeving onder druk komt te staan, moet er actie worden ondernomen. Hiervoor is ook de parkeervisie, die later dit jaar in de raad besproken zal worden, relevant.

De coronacrisis heeft de visie op mobiliteit ook enigszins veranderd. Het is minder vanzelfsprekend om met het openbaar vervoer te reizen en overwegen we bewuster of de verplaatsing echt noodzakelijk is. Zoveel mogelijk thuiswerken en vaker meetings online plaats te laten vinden, zal wellicht voor bepaalde beroepen ook na de pandemie de norm blijven. Thuiswerken kan dan ook een goede manier zijn om de mobiliteit te beperken en zo de kernen bereikbaar te houden.

 

Duurzaamheid

Mobiliteitskeuzes hebben een grote invloed op het energiegebruik. Momenteel is een derde van de Zeister energievraag gerelateerd aan mobiliteit (inclusief snelwegen). Keuzes voor vervoersmiddelen hebben grote invloed op het klimaat en de luchtkwaliteit. Met de ‘Trias Mobilica’ als inspiratie zet Zeist in op het verminderen van vervuilende verplaatsingen,  het stimuleren van een andere, minder milieubelastende voertuigkeuze en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Deze combinatie van vermindering, verandering en verbetering steunt de gemeente met fysieke ingrepen en beleidsverandering. GroenLinks steunt uiteraard de ambitie om duurzaamheid een speerpunt te maken. Dit houdt voor GroenLinks ook in dat er meer aandacht komt voor de positie van fietsers en voetgangers. Het is belangrijk dat inwoners het gevoel hebben dat ze veilig op de fiets kunnen stappen; dit stimuleert het maken van duurzame keuzes, dus het gebruiken van de fiets in plaats van de auto. Daarnaast is fietsen natuurlijk ook goed voor de gezondheid en wonen we in een prachtige, groene omgeving, waardoor er veel mooie fietsroutes zijn!

Als straten vriendelijk voor fietser en voetganger zijn, zijn ze ook veiliger voor kinderen om te spelen. Spelende kinderen fleuren het straatbeeld enorm op!

 

Alternatieve vormen van mobiliteit

Ook zou er bij mobiliteit wat GroenLinks betreft gedacht kunnen worden aan het delen van auto’s, zoals bijvoorbeeld door Samen Slim Rijden-Zeist, Greenwheel of Mywheels. GroenLinks is ook altijd een voorstander geweest van het doortrekken van tramlijn 12 (Utrecht Science Park– Utrecht Centraal) naar Zeist. Voor zowel studenten als senioren vergroot dit de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park, waar natuurlijk ook de ziekenhuizen zijn gehuisvest.

Een ander sympathiek initiatief is de loopbus. Dit is een initiatief waarbij vrijwilligers samen met kinderen via een vaste route en via een aantal haltes naar school lopen. In Engeland is dit al vrij gebruikelijk, maar de foto onderaan dit artikel is gemaakt in gemeente De Bilt!

 

Conclusie

GroenLinks vindt het belangrijk dat mobiliteit toegankelijk blijft en dat er wordt gekeken  naar alternatieve en duurzame vormen van mobiliteit. Dit kan door aandacht te hebben voor de positie van fietsers en wandelaars in het verkeer. Maar ook een robuust OV-netwerk is hiervoor van belang. Zo kunnen bijvoorbeeld het gebruik van het openbaar vervoer of alternatieven als het delen van een auto gestimuleerd worden.

Loopbus
Loopbus
hinkelen