Tijdens de Raadsvergadering van 16 juni is het raadsvoorstel over de Ontwerp Regionale Energie Strategie (RES) van de regio U16, met hierin het concept bod van de regio voor de grootschalige opwekking van duurzame energie, aangenomen. Een duurzame regio is hierdoor weer een stap dichterbij gekomen. In het concept-bod is de bijdrage van de Gemeente Zeist meegenomen die voortkomt uit de ‘Routekaart nieuwe energie’. Dit najaar gaan we in de Raad aan de slag met de kaders voor grootschalige opwek van zonne-energie en windenergie in voorbereiding op het definitieve bod van de Regio in maart 2021.

Koudwatervrees

Het moment dat we in Zeist gaan besluiten over concrete projecten voor zonne-energie en/of windenergie komt steeds dichterbij. Veel mensen vinden dit erg spannend. Dat is terecht want zonnevelden en windmolens kunnen een grote impact hebben op, met name, het buitengebied van Zeist. Zonnevelden nemen veel ruimte in en windmolens zijn op grote afstand zichtbaar en maken geluid.

Het is dan ook van groot belang dat we in Zeist goede afspraken maken waar een zonneveld aan moet voldoen of de plaats waar een windmolen komt te staan, zogeheten kaders voor zonne- en windenergie, specifiek geldend voor Zeist. Er spelen namelijk altijd meer belangen zoals het welzijn van direct omwonenden, ecologie, cultuurhistorie en economische belangen.

Ambitie

GroenLinks wil zich ervoor inzetten dat zowel de inwoners als de natuur waar mogelijk profiteren van de ontwikkeling van grootschalige duurzame energieopwekking. Inwoners door hen waar mogelijk de kans te bieden om deel te nemen aan energieprojecten en hiermee te delen in de winst. De natuur door bij de inrichting en plaatsing van de installaties rekening te houden met natuurwaarden en deze zo mogelijk te versterken.

GroenLinks pleit ook voor een nauwe samenwerking met de buurgemeenten. Een windmolen zie en hoor je namelijk over de gemeentegrenzen heen. Wanneer velden of installaties over gemeentegrenzen heen op elkaar aansluiten, kan dat ook helpen bij het aansluiten van installaties op het elektriciteitsnet en mogelijk ook om ingrepen in het landschap en aanlegkosten te verminderen.

RES

De Regionale Energie Strategie (RES) is een samenwerking tussen de gemeenten rondom Utrecht verenigd in de U16. De RES maakt onderdeel uit van het Ruimtelijk Economisch Programma van diezelfde U16 maar is tevens een aparte opdracht van het Rijk. Deze opdracht is onderdeel van het klimaatakkoord. Dertig regio’s moeten samen een grote hoeveelheid duurzame energie op te wekken in 2030. Daarvoor worden nu de plannen gemaakt.

Het concept-bod is een inschatting van de hoeveelheid duurzame energie in de vorm van elektriciteit die in de regio U16 kan worden opgewekt door met name windmolens en zonnevelden maar ook grootschalige zon op dak in de periode tot 2030.

In 2021 zal de definitieve RES 1.0 worden vastgesteld. Hierin zal een definitief bod worden vastgelegd. In de jaren daarna zal de Energie Strategie regelmatig worden getoetst en worden uitgebreid en een levend document zijn richting 2050. Wanneer door innovatie nieuwe mogelijkheden voor duurzame energieopwekking ontstaan kunnen deze worden opgenomen in een nieuwe versie van de RES.

Falco van ’t Riet

Raadslid Gemeente Zeist