Voorlopig zijn we echter nog niet massaal gevaccineerd. Voor veel bedrijven en organisaties wordt het steeds lastiger om financieel gezond te blijven. Daarom is er een voorstel gedaan voor een tweede Zeister ondersteuningspakket. 

 

Eerste Zeister ondersteuningspakket

 

Met het eerste ondersteuningspakket is er financiële steun geboden voor maatschappelijke organisaties in de sport en cultuur sector, als aanvulling op landelijke en provinciale regelingen. Dit heeft bijgedragen aan het overeind houden van de sociale infrastructuur van Zeist. Ook is er een generieke verlaging van een half jaar precario belasting en bijdrage winkeliers in winkelcentra. Dit dient als directe ondersteuning voor winkeliers en horeca, om hen financiële ruimte te bieden voor acties om aantrekkelijkheid van de winkelcentra te vergroten. Er is een externe adviescommissie ingesteld om het toezicht bij steunverlening te waarborgen. Daarnaast is er uitstel van betaling voor gemeentelijke heffingen verleend, terughoudend met invorderen. Mede dankzij de geboden steun zijn er geen organisaties omgevallen. 

 

 

Tweede Zeister steunpakket

 

Het doel van het tweede pakket is om mensen, ondernemers en organisaties die door de coronacrisis in de knel zijn gekomen, boven op de landelijke regelingen een steun in de rug te geven. Dit wordt gedaan vanuit de mogelijkheden en de maatschappelijke opgaven die de gemeente heeft om een bijdrage te leveren aan het overeind houden van de economische en maatschappelijke infrastructuur in Zeist. Het tweede Zeister ondersteuningspakket richt zich op culturele organisaties, ondernemers, zakelijke partners, sociale ondersteuning, maatschappelijke partners en sportverenigingen. Het tweede pakket ondersteunt waar de regelingen van de rijksoverheid ontoereikend zijn. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit bestaande subsidierelaties of fiscale relaties. Ook zijn de maatregelen zo generiek mogelijk opgesteld. Indien nodig kan er ook worden gekeken naar maatwerk. De ondersteuning kan bestaan uit het onderling delen van kennis, uitstel van betaling, terughoudendheid met invorderen, maar ook financiële steun. De regeling moet makkelijk aan te vragen zijn en inwoners moeten van deze mogelijkheid op de hoogte worden gesteld. De ondersteuning moet rechtmatig zijn en er moet een transparante en objectieve beoordeling van aanvragen voor ondersteuning plaatsvinden. Complexere aanvragen die worden beoordeeld op basis van criteria die voor bredere uitleg vatbaar zijn, worden aan de adviescommissie voorgelegd.

 

 

Motie corona-ondersteuning

 

GroenLinks heeft samen met de VVD, CDA, CU-SGP, PVDA en SP een motie ingediend als aanvulling op het raadsvoorstel. De essentie van de motie is het bieden van hulp aan ondernemers die ten gevolge van corona dreigen om te vallen. Dit wordt georganiseerd in de vorm van een ondernemersloket waar verschillende partijen aangekoppeld zijn, net zoals er sociale teams met spreekuren zijn voor inwoners. Iedere ondernemer kan daar aankloppen. Medewerkers van het loket kijken eerst of er gebruik gemaakt is van bestaande generieke rijks- en lokale maatregelen, inclusief schuldhulpverlening. Als de ondernemer door corona nog steeds dreigt om te vallen, dan wordt er gekeken of er maatwerk kan worden geboden. Zo geven we niet alleen reguliere inwoners toegang tot generieke steun en maatwerk indien nodig, maar ook ondernemers. Deze motie is unaniem aangenomen! Hoelang dit doorgaat is onduidelijk, omdat het einde van de lockdown nog niet is vastgesteld. GroenLinks wil echter wel graag oproepen dat deze steun alleen wordt toegekend als er een duidelijk verband met de corona-maatregelen is.

 

GroenLinks heeft ook een motie ingediend, samen met CU-SGP, om extra aandacht te vragen voor de positie van jongeren. Door het online onderwijs raken kwetsbare jongeren uit beeld en hun mentale gezondheid staat enorm onder druk. Hoewel er al veel voor jongeren wordt gedaan, vindt GroenLinks een extra signaal toch belangrijk. De motie roept op om in overleg met jongeren en de Jongerenraad, in samenwerking met scholen en diverse maatschappelijke-, culturele-, sportieve- en andere instellingen, (verdere) initiatieven en projecten voor hen te ontwikkelen.  Deze motie is ook aangenomen!

 

We hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het overeind houden van de economische en de maatschappelijke infrastructuur van het prachtige Zeist! Ook hopen we de jongeren van Zeist hiermee een steun in de rug te kunnen geven.