Het belang van biodiversiteit

De biodiversiteit van een gebied wordt gedefinieerd aan de hand van de (soorten)rijkdom aan o.a. planten, dieren, micro-organismen en schimmels, aan het ecosysteem (aard en samenstelling van het leefgebied en de binnen en tussen leefgebieden bestaande relaties en verbindingen) en aan de aanwezige genetische variaties binnen soorten die samen een gebied kenmerken. Veel van de in een leefgebied aanwezige soorten zijn afhankelijk van elkaar, dus is variatie aan soorten zeer belangrijk. Ook de mens kan zonder andere organismen niet bestaan. Biodiversiteit heeft niet alleen een positieve invloed op de omgeving, maar is ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt niet alleen voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat, maar zorgt ook voor voedsel en de benodigde grondstoffen voor bijvoorbeeld medicijnen, kleding en brandstof. Deze natuurlijke hulpbronnen vormen de basis voor onze welvaart en verschaffen daarmee bestaanszekerheid. Voor zowel het welzijn van mensen als de kwaliteit van leven, is biodiversiteit cruciaal!

Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie en vernietiging van natuurgebieden en uitputting van natuurlijke hulpbronnen, staat de biodiversiteit echter ernstig onder druk. Planten- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Zuiver water, een vruchtbare bodem, een stabiel klimaat en schone lucht zijn niet langer vanzelfsprekend. Dit treft uiteindelijk ook de inwoners van Zeist. Het is dus belangrijk dat het College in vervolg op eerder genomen initiatieven met het versterken van biodiversiteit aan de slag wil gaan!

Het raadsvoorstel

Het raadsvoorstel werkt een onderdeel van de Brede Milieuvisie nader uit en is mede tot stand gekomen na aandrang vanuit de Raad en vanuit inwoners zoals ook blijkend uit het recente adviesrapport van de Inwoners Advies Commissie en de eerste Maaltijd van Zeist. In het voorstel wordt benoemd dat gedurende de komende jaren op een aantal plaatsen die onder beheer van de gemeente staan, omvorming van gazon naar bloemrijk lang gras plaats zal vinden. Ook zal ‘zinloze’ verharding worden verwijderd, komt er op meerdere plekken een ander maaibeheer en een pilot met lang gras rondom boomspiegels. Door hier de komende jaren uitvoering aan te geven, zien inwoners concrete resultaten terug van hun oproep aan de gemeente om de biodiversiteit te versterken en dragen we als gemeente bij aan een groen, klimaatadaptief en duurzaam Zeist.

 

Individueel niveau

Het is naast wat overheden kunnen doen, ook belangrijk om te kijken wat op particulier terrein mogelijk is om de biodiversiteit te versterken en de onderliggende oorzaken van de teruggang in biodiversiteit aan te pakken. Hiervoor is het belangrijk om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook het gebruik van pesticiden en insecticiden beïnvloedt de biodiversiteit negatief. Wat wel op een positieve manier bijdraagt aan de biodiversiteit, is het afkoppelen van de hemelwaterafvoer van het riool en het laten afvloeien van regenwater naar onze tuinen. Zo kan het grondwaterpeil – na jaren van zeer droge zomers – weer stijgen. En door tuinen niet te betegelen, kan dit ook ruimte bieden aan inheemse natuur en biodiversiteit!

 

Integrale versterking van Biodiversiteit 

 

GroenLinks vindt het belangrijk dat we de biodiversiteit actief versterken, aangezien deze globaal en ook in Nederland al jarenlang hard achteruit gaat. Bij het raadsvoorstel heeft GroenLinks-raadslid Gerard van Vliet daarom een motie ingediend om een belangrijke volgende stap te zetten en het raadsvoorstel dat zich vooral richt op wat de gemeente op gronden in eigen beheer aan biodiversiteit kan doen, te verbreden naar een integrale aanpak om biodiversiteit te versterken. Ook roept de motie op om subsidie en fondsen te (laten) werven vanuit de provincie, het Rijk en Europa (o.a. het LIFE-programma) en mogelijk ook via crowdfunding. Deze financiële instrumenten kunnen bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit, ook in een situatie als de huidige waarin de financiële middelen van de gemeente wat meer onder druk staan. 

Daarnaast roept de motie op om samen met de groene groepen (natuurorganisaties), met Samen Duurzaam Zeist en met andere actief betrokken inwoners en deskundigen aan de slag te gaan om de biodiversiteit te versterken. GroenLinks zou daartoe overigens het liefst zien dat in analogie met de actief functionerende Adviesgroep Bomen met zijn eigen expertise en track record ook een Adviesgroep Biodiversiteit zou worden opgericht, om actief samen te werken met de wethouder en ter zake deskundige medewerkers van de gemeente.

De motie is uiteindelijk door meerdere fracties ingediend en met actieve steun vanuit de fracties van CU-SGP, Seyst.Nu, Nieuw Democratisch Zeist, Zeister Belang, SP en PvdA aangenomen! Het raadsvoorstel ‘Samen werken aan biodiversiteit in Zeist’ werd zelfs unaniem aangenomen.

 

Het belang dat College en Raad van gemeente Zeist tonen te hechten aan het versterken van de Biodiversiteit 

GroenLinks is heel verheugd dat de wethouder namens het College dit raadsvoorstel bij de Raad heeft ingediend en dat de verdere stappen die de ingediende motie beoogt op actieve steun uit de Raad kunnen rekenen. Met dit raadsvoorstel en de aangenomen motie is een belangrijke stap voorwaarts gezet die een essentiële bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit en de prachtige natuur die Zeist al kenmerkt, want de biodiversiteit is het waard is beschermd en versterkt te worden!