Achtergrond en activiteiten Tjeerd De Boorder

Tjeerd de Boorder lichtte toe op welk economisch terrein hij in het dagelijks leven actief is. Hij staat in Zeist en omstreken bekend als bedrijfshuisvester. Aan- en verkoop en verhuur en huur van kantoren, bedrijfspanden, retail en beleggingsobjecten vormen naast taxaties het leeuwendeel van zijn werk. 
Hij heeft een intensief zakelijk netwerk in Zeist en actieve contacten met de gemeente en het Ondernemersloket. 

Corona en Zeister ondernemers

We spreken over de Coronacrisis en de gevolgen die deze heeft voor ondernemers, ook voor Zeister ondernemers. De gevolgen zijn ook in Zeist groot. Vele ondernemers hebben actief hulp en ondersteuning nodig om hun acute problemen op te lossen. 
Hij spreekt waardering uit dat de Rijksoverheid actief inspringt om met regelingen ondernemers te ondersteunen, maar geeft daarbij wel aan dat de gevolgen van de Coronacrisis voor de nodige ondernemers ingrijpend zijn en naar zijn inschatting nog langere tijd zullen blijven. Hij constateert dat de overheid wel heel diepe zakken moet hebben om iedere ondernemer voldoende bij te kunnen staan en dat de vraag is of dat realistisch is. Naar zijn indruk zal het niet genoeg zijn om alle faillissementen te voorkomen.

Kansen voor duurzame Startups

We kwamen te spreken over mogelijkheden in Zeist voor duurzame startups. Hij geeft aan dat het aantal duurzame Startups in Zeist op dit moment nog niet goed van de grond is gekomen.
Het vormt voor ondernemers een probleem wanneer er barricades zijn of ondernemers niet geholpen worden om een bedrijfsidee net iets anders vorm te geven zodat het wel doorgang kan vinden. Of wanneer het heel lang duurt voordat vergunningen worden afgegeven. 
Bij sommige gemeenten heeft hij wat dat betreft minder positieve ervaringen en lijkt het voor ondernemers weleens een onneembare vesting, maar Zeist doet dat heel goed. In alle contacten die hij met het Ondernemersloket in Zeist had om een knelpunt op te lossen, is hij ook nog nooit teleurgesteld. 
Wat betreft startups geeft hij verder aan: Zeist is geen Amsterdam en kent een andere cultuur. Zeist is behoorlijk down-to-earth, hier moet je geen startups verwachten waarbij de ondernemer bijvoorbeeld op een step naar kantoor komt of andere moderniteiten. 
Een knelpunt bij een aantal startups is wel dat hun ondernemersplannen diepgaander onderbouwd zouden mogen zijn.
Soms zijn er wel aantrekkelijke ideeën maar komen ze niet voldoende tot wasdom. Zo gold dat voor een veelbelovend idee voor invulling van het oude gebouw van Dolcis en ideeën voor het vestigen van Startups op het Emmaplein. 

Leegstand en concurrentiekracht Zeist

Tjeerd de Boorder constateert een dieperliggend knelpunt. Zeist is niet booming, de nodige retail verdwijnt en retail die bedrijfsruimte zoekt, kiest lang niet altijd meer voor Zeist. De vraag zou zijns inziens niet zozeer moeten luiden "Hoe pak je de huidige leegstand in Zeist aan?", maar meer: "Hoe voorkom je nog meer leegstand in Zeist?"
Interessante creatieve ondernemers komen op dit moment te vaak niet (meer) naar Zeist en de nodige ketens zoals Blokker en HEMA vertrekken naar bijvoorbeeld groeikernen wanneer hun huurcontract afloopt. Retailbedrijven die zowel actief zijn op internet als met een fysieke winkel zijn vaak nog wel succesvol: die combinatie werkt wel goed.
We komen ook te spreken over het kernwinkelgebied van Zeist. Op zich brengt de omvorming van winkels naar woningen in de Steijnlaan niet minder inkomsten op voor de verhuurder, alleen vergt de ombouw van winkels naar woningen gemiddeld zo'n €70.000 à €100.000 en dat vormt wel een knelpunt. 
Het hoger kunnen bouwen zou op een aantal plekken in Zeist ook kansen kunnen bieden voor herontwikkeling van panden. Dat maakt ook beter gebruik van de schaarse ruimte. De Boorder zou verwelkomen dat de gemeente minder bevreesd zou zijn voor weerstand en zulke initiatieven actief zou steunen.

Aansluiting landelijke regelingen op lokale werkelijkheid

De Boorder lichtte aan de hand van een voorbeeld toe waarom landelijke regelgeving soms niet goed is toegesneden op wat lokaal in Zeist nodig is. Vanwege landelijk beleid en regelgeving kon een specifieke beroeps- en vaktraining in de sector Voeding zich niet in Zeist vestigen, terwijl na een intensief traject de subsidie rond was en het geld ervoor beschikbaar was

Zuinig op (o.a.) toeleverende ondernemingen

Als aandachtspunt brengt De Boorder in dat in zijn ervaring belangrijk is om zuinig te zijn op bijvoorbeeld toeleverende ondernemingen in Zeist. Zij staan in hun nabije aanwezigheid de algemene bedrijvigheid in Zeist actief ten dienste, maar kunnen vaak geen prijzen op A-locaties betalen. Wanneer door te hoge huur- of vastgoedprijzen er voor hen in omliggende wijken ook geen mogelijkheden zijn, raakt Zeist zulke ondersteunende bedrijvigheid kwijt.

Afsluitend

Het was interessant om met Tjeerd de Boorder te spreken en ook over zijn ervaringen te horen rond onderwerpen als kansen voor Startups en wat voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Zeist belangrijk is