In een Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf. De motie stelt voor om dit te doen door middel van onderzoek, het creëren van bewustwording en maatregelen te nemen in de openbare ruimte. 

 

Met diverse instrumenten kunnen problemen rondom intimidatie door het gebruik van verbale en non-verbale uitingen, zoals schelden of seksueel getint taalgebruik richting vrouwen en meisjes, maar ook homoseksuelen, transgenders en mensen met een beperking, worden onderzocht. Allereerst dienen we inzicht moeten hebben in de omvang en aard van de problemen. Een instrument is het doen van onderzoek bijvoorbeeld door het afnemen van enquêtes.  Zo kunnen aangiften en meldingen van fysieke en seksuele intimidatie in kaart worden gebracht. Bewustwording kan onder andere worden gecreëerd door middel van bijeenkomsten, campagnes, publicaties, toespraken en dialogen.

 

Deze onderzoeken en het vergroten van het bewustzijn, kunnen duidelijk maken welke maatregelen de openbare ruimte veiliger kunnen maken. Met een plan van aanpak kan de gemeente meer handhaving op bepaalde plaatsen inzetten of in gesprek treden met relevante partijen zoals lokale openbaar vervoerders en horeca-uitbaters.

 

Al deze factoren kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheidsbeleving op straat. Dit is hard nodig, zo is gebleken uit onderzoek in aantal Nederlandse steden; meer dan 80% van de vrouwen en meisjes heeft in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met seksuele intimidatie of andere vormen van seksueel geweld in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. 

 

De exacte motie luidt als volgt:

De gemeenteraad van Zeist, in vergadering bijeen op 16 februari 2021, behandelende deze motie vreemd aan de orde van de dag

Overwegende dat

  • Vrouwen en meisjes, maar ook homo's en transgenders of mensen met een beperking, meer risico lopen slachtoffer te worden van straatintimidatie, ook in Zeist.
  • In VN-verband landen, waaronder Nederland, zich hebben gecommitteerd om te zorgen voor veilige, inclusieve en toegankelijke en groene openbare ruimtes, onder meer door het terugdringen van het aantal slachtoffers van fysieke of seksuele intimidatie.
  • UN Women Nationaal Comité Nederland gemeenten hierbij  ondersteunt en gemeenten van harte uitnodigt om 'Safe Streets gemeente' te worden.
  • Door aan te sluiten bij Project Safe Streets de gemeente aangeeft de intentie te hebben om alles in het werk te stellen om het voor vrouwen en meisjes (en natuurlijk ook voor mannen) veiliger te maken om over straat te gaan.
  • In een Safe Streets Gemeente problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte worden aangepakt in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én mannen en maatregelen in de openbare ruimte.

Verder overwegende dat:

  • Internationale vrouwendag een uitgesproken gelegenheid is voor de gemeente Zeist om zich aan te sluiten bij het project Safe Streets van de UN Women.

Verzoekt het College:

Contact op te nemen met UN Women Nationaal Comité Nederland over deelname aan Safe Streets en op 8 maart 2021 over te gaan tot ondertekening van een intentieverklaring “Safe Streets Gemeente”