Kennismaking

Het gesprek vindt plaats in het nieuwe kantoor van Triodos, naast het NS station Driebergen Zeist. Voordat het gesprek begint wordt een enthousiaste rondleiding gegeven in het nieuwe kantoor. Het gebouw is door Thomas Rau ontworpen, de duurzame en circulaire architect. Het gebouw is zo goed als demontabel en de onderdelen zijn herbruikbaar. De grote glazen ramen in de ruime entreehal, geven zicht op het landgoed dat door de komst van Triodos een impuls tot verbetering gekregen heeft. 

Activiteiten Triodos 

Triodos investeert in duurzame projecten en activiteiten en verstrekt ook leningen. Wereldwijd financiert de bank meer dan 5000 projecten in 45 landen. 
Triodos is een bank met impact en wil dat ook bewust zijn. De bank maakt de samenleving en klanten actief bewust van: “jouw beslissingen en keuzes doen ertoe!”

Triodos is in Nederland actief met onderwerpen en projecten als duurzame landbouw, duurzame economie, biodiversiteit en verduurzaming van woningen en VVE-gebouwen. Soms werkt men met crowdsourcing om activiteiten mogelijk te maken. 

Triodos wil de samenleving graag bij elkaar houden waar polarisatie de kop dreigt op te steken. Zo heeft Triodos met andere partijen een boerendialoog geïnitieerd om met oplossingen te komen n.a.v. het stikstofprobleem.

Duurzame Mobiliteit en bereikbaarheid via Station Driebergen Zeist 

Voor Triodos is goede bereikbaarheid van het kantoor belangrijk. De locatie nabij Station Driebergen Zeist (DBZ) is via het spoor goed bereikbaar en beoogt duurzame mobiliteit te stimuleren. Station DBZ kan met zijn aansluitend openbaar vervoer en ruime fietsenstalling in toenemende mate een mobiliteitshub voor de regio worden.

De ligging van het kantoor met een direkte treinverbinding naar Schiphol is zo gunstig dat internationale bijeenkomsten vaak in dit kantoor nabij het Station plaatsvinden. Ook zijn er direkte IC verbindingen richting het Oosten met Arnhem/Nijmegen. Het behoud van de IC-status van het station is voor Triodos van belang. 

Energietransitie

Triodos is als groene bank ook actief op het gebied van de transitie naar duurzame opwek en volgt lokale initiatieven zoals die bijv. onder begeleiding van Jitske Tiemersma in samenspraak tussen energiecoöperaties en bewoners plaatsvinden.

Triodos kan dan een rol spelen bij de financiering van projecten in ook deze regio. Markant is dat Nederland op het gebied van de opwek van duurzame energie op dit moment nog vrijwel de hekkensluiter in Europa. 

Triodos heeft de nodige expertise bij burgerinitiatieven en hoe met inspraak en deelname van burgers belangrijke maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd. Tegelijkertijd voelt de bank zich geroepen te handelen vanuit een zorgplicht richting degenen die aan initiatieven hun geld toevertrouwen en stelt zich als bank daarom daarbij regelmatig voorzichtig en terughoudend op.  

Klimaatakkoord

Triodos heeft als deelnemer actief bijgedragen aan het Klimaatakkoord.

De bank geeft bij een lening of hypotheek de aanvragers advies hoe men verstandig kan verduurzamen en draagt daarmee ook praktisch bij aan het realiseren van de doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord. Triodos beschikt over een speciale expertise bij het verduurzamen van huizen en gebouwen. 

Duurzame landbouw, Bodemfertiliteit en Biodiversiteit 

De nu nog gangbare landbouw kent een sterke lobby richting politiek. Supermarkten spelen bij dit onderwerp ook een belangrijke rol. 

Triodos draagt bij aan een duurzame landbouw waaronder aan initiatieven waarbij deze sector wordt gematchd aan consumenten die het verschil willen maken. 

Zo is er vanuit de omgeving De Bilt en Soest een initiatief in ontwikkeling waarin landbouwgrond in analogie aan het “Herenboeren-concept” wordt bewerkt en voedsel voortbrengt. De landbouw- én voedselkringloop sluit zich. De teelt vindt op natuurvriendelijke wijze plaats zonder gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Het sluit aan bij het concept van “The Commons”.

Circulaire economie

Bij het ontwerp en de bouw van het kantoor heeft Triodos de focus gelegd op energiebesparing tijdens de gebruiksperiode.

In de gebouwde omgeving ervaart Triodos knelpunten bij de financiering van circulair gebruik van sommige materialen. Er is pas sprake van volledige circulariteit wanneer bij circulair bouwen al voorafgaand aan de bouw het hergebruik van materialen wordt geregeld. Daarvoor zijn goede contracten met leveranciers van materialen belangrijk. De leveranciers van de grondstoffen en materialen blijven dan bijvoorbeeld eigenaar van deze materialen, zoals via een lease-overeenkomst. 

Ook zou het circulair gebruik mogelijk kunnen worden vormgegeven door het in een gebouw aanwezige glas en staal als waarde op te nemen in een aparte B.V. 

Circulair materiaalgebruik komt echter nog niet altijd gemakkelijk van de grond. Circulariteit is mede lastig te financieren, omdat het ook om hergebruik en restwaarde na een lange levensduur kan gaan. Zo bleek bijv. dat de leverancier van het driedubbele glas in de hal geen terugnamegarantie wilde afgeven. 

Ook valt niet altijd eenvoudig te becijferen hoeveel die materialen nog waard zullen zijn op het moment dat er door de eigenaar van een gebouw weer afstand van wordt gedaan.

Leveranciers vinden het in de regel wel een goed idee om circulair te werken, maar vragen van opdrachtgevers meestal nog dat deze de kosten daarvan dragen, terwijl het een gezamenlijke verantwoordelijkheid zou mogen (moeten) zijn waarbij beide partijen ook samen de lasten dragen. 

Triodos ziet het als bijdrage aan de oplossing naar verdere circulariteit dat de banken in samenspraak afspraken maken rond het circulair gebruik van materialen. Dit mede om te voorkomen dat de ene bank tegen de andere bank wordt uitgespeeld.  

Geen bankier voor Gemeenten

Triodos heeft een sterke financiële basis, maar kan geen bankier voor gemeenten zijn, omdat daarvoor speciale voorwaarden gelden. Het is ook niet iets dat Triodos ambieert, daar de bank zijn doelstellingen op andere activiteiten richt.   

Afsluiting:

Matthijs Bierman vertelt aan het gesprek dat hij binnenkort, na 17 jaar voor Triodos in het buitenland en Nederland gewerkt te hebben, de bank zal verlaten. Hij wordt opgevolgd door de directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten.