In ons programma is aandacht voor een groene (duurzame) lijn en een rode (sociale) lijn.

 

Groene lijn

Aangezien duurzaamheid één van onze kernwaardes is, komt dit natuurlijk ook duidelijk terug in ons verkiezingsprogramma. We vinden het belangrijk om voor een duurzame leefomgeving en de rijke natuur van Zeist te zorgen.

Zo willen we maximaal inzetten op zonne-energie en op voorlichtingscampagnes over het terugdringen van elektriciteitsgebruik. Daarnaast zetten we in op een circulaire economie en klimaatadaptatie, zodat we om kunnen gaan met alle negatieve gevolgen van klimaatverandering. Zie hiervoor ook een eerder artikel op onze site! We zetten in op het afkoppelen van hemelwater en vergroening van bebouwd gebied.

Verder willen we de waterkwaliteit waarborgen door onder andere het grondwaterpeil te herstellen. Ook de luchtkwaliteit willen we gaan monitoren, waarbij we gebruik maken van al bestaande burgerinitiatieven.

Zeist heeft een biodiversiteitsvisie (zie ook hiervoor al een eerder artikel op onze website), maar we willen ook zo snel mogelijk aan de slag met een ambitieuze uitvoeringsagenda voor de biodiversiteitsvisie van de gemeente. We ondersteunen lokale biodiversiteit initiatieven en inventariseren de biodiversiteit in Zeist met een index. Robuuste natuurzones blijven behouden en we zetten in op het verbeteren van ecologische verbindingen.

Dierenwelzijn heeft ook een belangrijke plek in ons programma, door in te zetten op vroegsignalering en afspraken met dierenartsen. We blijven ons inzetten op het vleermuizen-, salamander- en bijenbeleid.

 

Rode lijn

Ook het tweede deel van onze naam, het linkse, komt duidelijk terug in ons programma. We staan voor een inclusief en rechtvaardig Zeist. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht inkomen, persoonlijke situatie of achtergrond, want Zeist maken we samen! Dat kan echter alleen als de basis op orde is.

De kloof tussen praktisch opgeleiden en theoretisch opgeleiden wordt steeds groter. Theoretisch opgeleiden hebben bijvoorbeeld meer arbeidszekerheid en hun kinderen hebben een grotere kans op een diploma. Deze effecten moeten worden bestreden door ruimhartige inkomensondersteuning. Dit doen we door te staan voor een minimumloon van 14 euro, te pleiten voor een regelarme bijstand en werkzoekenden actief te ondersteunen. We pleiten ook voor een verhoging van de OZB, zodat er meer ruimte komt in de begroting en de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Verder pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeentes voor structureel extra geld voor de jeugdzorg, WMO en participatiewet. GroenLinks vindt dat de gemeente de VNG hierbij moet ondersteunen. 

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het vinden van een woning. Daarom pleiten we voor minimaal 35 procent sociale huur en 30 procent middensegment woningen bij nieuwbouw. Ook pleiten we voor meer aanbod voor spoedzoekers en bijzondere groepen, zoals statushouders en mensen die niet langer beschermd wonen. Dit sluit mooi aan op de huidige woonvisie, waarover ook meer te lezen valt op onze website!

Samen met lokale maatschappelijke en commerciële organisaties willen we concrete maatregelen opstellen om sporten en bewegen te stimuleren, gezonde voeding stimuleren en zo bij te dragen aan een goede gezondheid.

Daarnaast promoten we anoniem solliciteren en bestrijden we discriminatie bij het vinden van een geschikte stageplek. We willen graag meer budget voor de inclusie-agenda, ter bevordering van toegankelijkheid in de gemeente voor mensen met een beperking. Ook steunen we lokale burgerinitiatieven; dit versterkt de samenwerking en cohesie in een wijk!

We willen graag extra investeren in het Kunstenhuis en de bibliotheek. We willen het huidige cultuuraanbod promoten en versterken netwerken voor nieuwe Zeistenaren, door bijvoorbeeld eens per kwartaal een Nieuwe Inwoners Dag te organiseren. 

 

Groen en Links samen

De groene en linkse thema’s staan niet op zichzelf, maar gaan hand-in-hand met elkaar. Zo sluit een gezonde leefomgeving aan het prioriteren van gezondheid. Wanneer we pleiten voor nieuwbouw, pleiten we uiteraard voor duurzame huizen. Daarnaast vinden we het belangrijk om iedereen mee te nemen in de transitie naar een duurzamere wereld. Bijvoorbeeld door een goedkoop busabonnement voor minima in te voeren, zodat zij makkelijker met het openbaar vervoer kunnen. 

Zo hopen we Zeist nog duurzamer, socialer en inclusiever te maken!