Eco Schools Zeist
Eco Schools Zeist

Wat Groenlinks in vier jaar oppositievoeren heeft bereikt

In vier jaar tijd 17 voorstellen van oppositiepartij GroenLinks Zeist aangenomen

Als oppositiepartij heb je in de regel niet veel invloed. Tenzij je voor je voorstellen minimaal één coalitiepartij weet mee te krijgen. In de afgelopen vier jaar zijn van GroenLinks Zeist 17 voorstellen aangenomen. Het gaat om raadsvoorstellen, moties en amendementen, soms door ons alleen ingediend en vaak samen met andere partijen. Veel van deze voorstellen werden unaniem aangenomen. Daarnaast hebben we het college viermaal door middel van vragen in beweging gebracht. Dankzij deze voorstellen is Zeist in de afgelopen vier jaar socialer en groener geworden. Wij bedanken de andere partijen in de raad voor hun constructieve opstelling en goede samenwerking.

Socialer

Met verschillende voorstellen op het gebied van zorgkosten en huurlasten hebben we het lasten van mensen die in armoede leven kunnen verlichten. We gaan experimenteren met minder bureaucratische regels voor bijstandsgerechtigden. Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen in ieder geval een bed, een bad en te eten. Bewoners mogen nu ook zelf zorginitiatieven nemen, als ze een beter plan hebben dan waar de gemeente mee komt. Met de regenboogvlag op Coming Out Day laten we zien dat mensen van elke seksuele geaardheid en geslachtsidentiteit ons even lief zijn. En met artikel 1 van de grondwet in de publiekshal en de raadszaal laten we zien dat we discriminatie, op welke grond dan ook, niet tolereren. Mensen met een beperking moeten zowel op straat als online zo min mogelijk hindernissen tegenkomen. Dankzij vuurwerkvrije zones beschermen we kwetsbare mensen en dieren tegen het vuurwerkgeweld. En circussen met wilde dieren zijn in Zeist niet meer welkom.

Groener

De huidige natuurverbindingen worden veel duidelijker in de plannen ingetekend en genieten daarmee een grotere bescherming. Huis ter Heide wordt niet opgescheept met een houtverbrandingsinstallatie die bijdraagt aan de klimaatverandering en bovendien fijnstof uitstoot. Meer regenwater stroomt straks in plaats van het riool de bodem in, wat goed is voor het grondwaterniveau en de waterzuiveringsinstallaties ontlast. Vijf van de zes middelbare scholen gaan dankzij het Ecoschools programma werken aan duurzaamheid en hun leerlingen het belang van duurzaamheid bijbrengen. Het plan op auto’s toe te laten op het busstation is vier jaar uitgesteld. Fietsenstallingen bij bushaltes zijn versneld aangelegd en station Den Dolder is voor fietsers weer beter toegankelijk.

Hieronder een chronologisch overzicht van wat wij als oppositiepartij hebben bereikt, met linkjes naar de nieuwsberichten op onze website.

2014

11 juli 2014: Naar aanleiding van het bezoek van een olifant aan het zwembad, stelt GroenLinks hierover vragen aan het college. Vooruitlopend op landelijke regelgeving besluit het college om aanvragen van circussen met wilde dieren te weigeren.

17 oktober 2014 : Onze motie om inwoners te gelegenheid te geven om in een wijk of dorp de zorg zelf te organiseren (de zogenaamde Right to Challenge) werd met algemene stemmen aangenomen. Zie ook onze motie.

6 december 2014: GroenLinks vraagt het college waar de toegezegde fietsenstallingen bij bushaltes blijven. Naar aanleiding van onze vragen zijn deze voortvarend aangelegd.

2015

29 januari 2015: Ons voorstel voor een “bed-bad-brood” regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers wordt unaniem aangenomen. Sindsdien worden asielzoekers opgevangen in Utrecht en soms bij inwoners van Zeist thuis.

8 juli 2015: De gemeenteraad neemt een motie van ons aan om te onderzoeken of allerlei frustrerende regels in de bijstand niet kunnen worden afgeschaft (motie regelarme bijstand). Dit jaar gaat het experiment van start, waarbij wordt samengewerkt met Utrecht.

11 oktober 2015: Op initiatief van D66 en GroenLinks hangt aan het gemeentehuis voor het eerst de regenboogvlag ter gelegenheid van World Coming Out Day.

14 november 2015: GroenLinks heeft in een motie gevraagd om de ecologische verbindingen duidelijker in de kaarten van de structuurvisie in te tekenen, zodat daarover later geen discussie kan ontstaan en we onze natuur goed beschermen. Deze motie is unaniem aangenomen en is een 'piketpaal' voor de bespreking van bestemmingsplannen. Bij bespreking van bestemmingsplannen kunnen we de raad er aan herinneren dat we de ecologische verbindingen belangrijk vinden en hier een raadsbesluit van is.

14 november 2015: GroenLinks heeft de motie die is opgesteld door de werkgroep Vuurwerkvrije zones Zeist ingediend. Een mede door GroenLinks ingediende motie voor het instellen van vuurwerkvrije zones is unaniem aangenomen.

14 december 2015: Onze motie om te onderzoeken of mensen met een chronische ziekte of zware handicap en een inkomen tussen de 110 en de 130% van het minimuminkomen korting kunnen krijgen op de aanvullende ziektekostenverzekering, is unaniem aangenomen. En dat onderzoek pakte zodanig positief uit dat het op alle minimaregelingen van toepassing is verklaard.

27 oktober 2015: GroenLinks pleit voor een  kindpakket  voor kinderen die in armoede leven. Het kindpakket is opgenomen in het zogenaamde bestaanszekerheidsbeleid, maar moet in onze ogen vaker en meer op maat worden ingezet.

2016

19 januari 2016: Het college is eerder dan toegezegd van plan om auto’s toe te laten tot het busstation. Veel omwonenden zijn tegen. Het lukt GroenLinks om de collegeplannen terug te draaien en de komende 3 jaar het busstation autovrij te houden. Als het ons ligt, blijft het busstation autovrij. 

29 maart 2016: Samen met enkele andere partijen dienen wij een amendement in voor het instellen van een gezinshuis en neutrale ontmoetingsplaats voor ouders in een vechtscheiding. Dit amendement is aangenomen. Gezinshuis en ontmoetingsplaats zijn een jaar geleden geopend.

21 april 2016: Sociale huurwoningen zijn , mede op initiatief van GroenLinks, voor een grotere groep beschikbaar gekomen door het optrekken van de inkomensgrens.

2 oktober 2016: GroenLinks wil dat het college stelling neemt tegen de snelheidsverhoging op de A28 overdag naar 130 km/uur, omdat het vrijkomende fijnstof de gezondheid van bewoners en scholieren aantast. Wij stellen het college hier vragen over. Het college besluit om in beroep te gaan tegen de snelheidsverhoging. Helaas mocht dit niet baten en heeft het kabinet de snelheidsverhoging toch doorgevoerd.

15 oktober 2016: GroenLinks stelt vragen aan het college over de grote hoeveelheid fietswrakken bij station Den Dolder, waardoor fietsers die het openbaar vervoer nemen, hun fiets niet gemakkelijk kunnen parkeren. De gemeente heeft de situatie daarna verbeterd.

7 november 2016: GroenLinks heeft een motie ingediend om te zorgen dat in 2020 30% in plaats van 20% van regenwater vanuit dakgoten niet meer in het riool terecht komt.  Dat is beter voor de natuur en beter voor het riool. In de motie vroegen we ook om een concreet plan. De motie is aangenomen en wordt nu opgenomen in de Brede Milieuvisie.  Het concrete plan heeft het daglicht nog niet gezien. Ook hieraan zullen we het college binnenkort herinneren.

4 december 2016: Mede door de inzet van GroenLinks heeft het college afgezien van de bouw van een houtverbrandingscentrale. We hebben met succes betoogd dat er veel milieuvriendelijker en gezondere oplossingen zijn.

2017

21 februari 2017: Op initiatief van GroenLinks is de tekst van artikel 1 van de Grondwet in de publiekshal en in de raadszaal opgehangen. Deze tekst verbiedt het discrimineren op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en welke andere grond dan ook.

4 juni 2017: GroenLinks dient een motie in om huurverlaging te bewerkstelligen voor mensen met een laag inkomen en een hoge huur. Deze motie is niet aangenomen, maar één van de corporaties is naar aanleiding hiervan wel een pilot gestart.

17 juni 2017: In 2016 dienden wij een raadsvoorstel in om de Zeister Middelbare scholen te verduurzamen, door mee te doen aan het internationale programma Ecoschools. Met dit project bereiken we zowel een versnelde verduurzaming van deze scholen als een grotere bewustwording onder scholieren over het belang van duurzaamheid. Vijf van de zes middelbare scholen besloten om mee te doen en in juni 2017 gingen zij van start.

20 september 2017: GroenLinks vraagt om de gemeentelijke belasting (leges) op zonnepanelen af te schaffen. Dit idee is overgenomen en wordt opgenomen in een breder plan voor de ‘vergroening’ van de gemeentelijke belastingen.

12 december 2017: Samen met andere partijen hebben we de Motie passend onderwijs ingediend, die ertoe moet leiden dat er eenvoudig financiering voor  passend onderwijs gevonden kan worden voor kinderen met preventieve en lichtere zorg. Deze motie is aangenomen en wordt nu uitgewerkt.

20 december 2017: Ons raadsvoorstel om de toegankelijkheid van de gemeente Zeist voor mensen met een beperking te vergroten, werd door de raad unaniem aangenomen.

2018

3 februari 2018: GroenLinks Zeist heeft het college vragen gesteld over de huurprijzen van de 40 appartementen op het voormalige Enecoterrein. De afspraak was dat de huren onder de €1.000,- zouden blijven. Maar nu worden ze vanaf €1.075,- aangeboden. Wij  willen weten welke stappen het college neemt om de huurprijzen in overeenstemming te brengen met de afspraken die in de samenwerkingsovereenkomst gemaakt zijn.